METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2012, 30.5.2012

Puun käyttö 2011

Toimittajat: Esa Ylitalo ja Martti Aarne

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 62 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011

Vuonna 2011 Suomessa käytettiin raakapuuta noin 71 miljoonaa kuutiometriä eli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö oli 62 miljoonaa kuutiometriä. Energiantuotantoon raakapuuta kului 9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Metsäteollisuuden tuotanto väheni vuonna 2011 neljällä prosentilla edellisvuodesta teollisuustuotannon volyymi-indeksillä (Tilastokeskus) mitattuna. Lasku kohdistui massa- ja paperiteollisuuteen, kun sitä vastoin sahateollisuuden tuotanto kasvoi 3 prosenttia ja vanerin 6 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna.

Vuonna 2011 Suomessa käytettiin raakapuuta edellisvuoden tapaan kaikkiaan 71 miljoonaa kuutiometriä. Ennätystasolle - yli 81 miljoonaan kuutiometriin - raakapuun kokonaiskäyttö nousi vuosina 2006 ja 2007. Etenkin massa- ja paperiteollisuudessa toteutetut kapasiteetin leikkaukset ovat merkinneet teollisen puunkäytön pysyvää vähenemistä. Toisaalta energiapuumarkkinoiden kehittyessä metsähakkeen käyttö energiantuotannossa on nopeasti lisääntynyt. Metsäteollisuuden puuhuoltotilanteeseen vaikuttaa myös puun vienti, joka viime vuonna nousi 1,6 miljoonaan kuutiometriin. Vientimäärä oli suurin sitten vuoden 1994.

Vuoden 2011 raakapuun kokonaiskäytöstä metsäteollisuus kattoi liki 90 prosenttia eli 61,6 miljoonaa kuutiometriä ja loput 9,0 miljoonaa kuutiometriä kului energiantuotantoon. Viime vuonna raakapuun teollinen käyttö supistui 0,8 miljoonalla kuutiometrillä (-1 %) vuodesta 2010. Raakapuun energiakäyttö, joka koostuu pientalojen polttopuusta ja lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen runkopuuosasta, puolestaan kasvoi 0,6 miljoonalla kuutiometrillä (+7 %).

Raakapuun lisäksi metsäteollisuudessa ja energiantuotannossa käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita ja jätepuuta, joiden yhteismäärä nousi 22,1 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2011. Kasvua edellisvuodesta oli 4 prosenttia. Lisäksi puupellettien tuotannossa käytettiin noin 0,7 miljoonaa kuutiometriä metsäteollisuuden sivutuotepuuta.

Tuontipuuta metsäteollisuus käytti vuonna 2011 vajaat 9 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 14 prosenttia teollisuuden koko raakapuun käytöstä. Yli neljä viidesosaa tuontipuusta käytettiin selluteollisuuden raaka-aineena. Suurimmillaan, yli 19 miljoonaa kuutiometriä, tuontipuun käyttö oli vuonna 2006, jolloin se kattoi neljänneksen metsäteollisuuden raakapuun kokonaiskäytöstä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten puuta kului selluteollisuudessa, joka käytti raakapuuta, tuontihake mukaan lukien, 29,0 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 (-1 % edellisvuodesta). Raakapuun lisäksi sellun valmistukseen käytettiin 5,7 miljoonaa kuutiometriä sahojen sivutuotteena syntynyttä haketta ja purua (+19 %). Mekaanisten ja puolikemiallisten massojen valmistus vei puuta kaikkiaan 10,0 miljoonaa kuutiometriä (-2 %).

Sahateollisuus käytti vuonna 2011 raakapuuta kaikkiaan 21,3 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukin käyttö lisääntyi 2 prosentilla 10,0 miljoonaan kuutiometriin. Mäntytukkeja sahattiin 9,6 miljoonaa kuutiometriä (-6 %). Vanerin tuotantomäärien nousu veti toimialan puunkäytön 14 prosentin kasvuun vuonna 2011. Vaneriteollisuus käytti tukkipuuta kaikkiaan 2,6 miljoonaa kuutiometriä lisäyksen painottuessa kuusitukkiin.

Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella toimiva metsäteollisuus käytti 31 prosenttia (19,3 milj. m³) koko teollisuuden raakapuusta. Kuitupuun teollisesta käytöstä Kaakkois-Suomen osuus nousi lähes 40 prosenttiin. Lounais-Suomen metsäteollisuus käytti raakapuuta 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi 10 prosenttia kokonaiskäytöstä. Suomeen tuodusta raakapuusta kaksi kolmasosaa käytettiin Kaakkois-Suomen alueella.

Huom 1. Puun käyttö

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte