METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2012, 24.5.2012

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2011

Vuoden 2011 markkinapuun hakkuut 52,3 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2011 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 52,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli yhden prosentin edellisvuotista suurempi. Koko hakkuukertymä oli 58 miljoonaa kuutiometriä ja puuston kokonaispoistuma 71 miljoonaa kuutiometriä.

Markkinahakkuut

Vuonna 2011 Suomen metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat keskimäärin edeltävän vuoden tasolla. Teollisuuden käyttöön hakatun markkinapuun määrässä ei myöskään tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan markkinapuuta korjattiin 52,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,3 miljoonaa kuutiometriä (+1%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yhtä paljon kuin 2000-luvun ensikymmenen hakkuiden keskiarvo. Raakapuuta tuotiin 10 miljoonaa kuutiometriä eli noin miljoona kuutiometriä edellisvuotista vähemmän.

Kokonaishakkuumäärän kasvu oli peräisin yksityismetsistä, joiden hakkuista kertyi puuta kaikkiaan 40,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä vastaa 78 prosenttia teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 34,6 ja hankintakaupoista 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Hankintakauppapuun määrä kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia pystykauppojen puumäärän pysyessä suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta oli edellisen vuoden tapaan keskimäärin 85 prosenttia vuonna 2011. Suhteellisesti eniten pystykauppojen puuta korjattiin Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella, missä 92 prosenttia puunkorjuusta oli pystykauppojen hakkuuta. Hankintahakkuita tehtiin vilkkaimmin Etelärannikon alueella, siellä 32 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 11,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli vajaan prosentin edellisvuotista suurempi.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät runsaspuustoisilta Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Pohjois-Savosta 5,3 ja Keski-Suomesta 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä kasvoi eniten Pohjois-Savon alueella: kasvua edellisvuodesta oli 13 prosenttia.

Vuoden 2011 markkinahakkuista oli tukkipuuta 21,8 ja kuitupuuta 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä nousi yhdellä prosentilla ja kuitupuun supistui saman verran vuotta aiempaan verrattuna.

Hakkuukertymä ja puuston poistuma

Vuoden 2011 hakkuukertymä oli 58,0 miljoonaa kuutiometriä. Tästä yksityismetsien osuus oli 46,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä jäi markkinahakkuiden hienoisesta kasvusta huolimatta edellisvuotista pienemmäksi, sillä vuoden 2011 kertymän laskennassa sovellettiin viimeisimmän piensahatutkimuksen mukaisia kotitarvepuun (vuokrasahaus) määriä, jotka olivat huomattavasti aikaisempia arvioita pienempiä.

Vastaavasti kokonaispoistuma jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi, 70,9 miljoonaan kuutiometriin. Teollisuuspuun hakkuissa metsään jäävän runkohukkapuun osuudet ja käyttämättä jäävä luonnonpoistuma arvioidaan nykyään valtakunnan metsien inventointiin liittyvän pysyvien koealojen verkoston perusteella. Runkohukkapuun kokonaismääräksi saatiin 8,2 ja luonnonpoistumaksi 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Kun puuston kokonaiskasvu arvioidaan 104 miljoonaksi kuutiometriksi, puuston poistuma oli siitä 68 prosenttia vuonna 2011.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte