METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2010, 10.10.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010

Puun tuonti Suomeen lisääntyi vuonna 2010 päätyen 12,3 miljoonaan kuutiometriin. Puutavaralajeista tuotiin eniten haketta. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 10,7 miljardin euron arvosta. Niiden vienti kasvoi reaalisesti 17 prosentilla edellisvuodesta ja nousi taantumasta Suomen koko tavaravientiä nopeammin. Metsäteollisuustuotteista vajaa viidennes meni Saksaan.

Puu

Puun tuonti kääntyi kasvuun vuonna 2010 päätyen 12,3 miljoonaan kiintokuutiometriin. Määrä lisääntyi kolmanneksella vuoden takaisesta. Taantumavuotta 2009 lukuun ottamatta tuontimäärä oli kuitenkin pienin koko 2000-luvulla.

Tuonnin puutavaralajikauma on muuttunut selvästi huippuvuosista. Edellisvuoden tapaan Suomeen tuotiin puutavaralajeista eniten haketta, jonka tuonti nousi ennätystasolle 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Havupuuhakkeen osuus määrästä oli 82 prosenttia. Hakkeesta kaksi kolmasosaa oli venäläistä. Seuraavaksi eniten maahan tuli koivukuitupuuta (4,1 milj. m³), jonka tuonti yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Havutukkeja tuli maahan 0,6 miljoonaa kuutiometriä, ja polttopuun tuonti palasi edellisvuotisen piikin jälkeen tavanomaiselle tasolleen eli 0,2 miljoonaan kuutiometriin.

Suomeen tuodusta puusta 61 prosenttia (7,4 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Venäläisen tuontipuun osuus tuontipuusumasta näyttää vakiintuneen lähelle kahta kolmasosaa viimeisten neljän vuoden aikana. Osuus putosi aikoinaan tälle tasolle Venäjän puuhun kohdistuneiden vientitulliaikeiden seurauksena. Seuraavaksi eniten puuta tuli maahan Latviasta (2,2 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj m³). Muiden maiden osuus tuonnista oli selvästi vähäisempi.

Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä1 jäi 20 prosenttiin. Keskimäärin osuus on ollut 2000-luvulla 24 prosenttia.

Suomesta vietiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille vuonna 2010, ja määrä kasvoi viidenneksellä edellisvuotisesta. Puun viennistä neljä viidesosaa meni Ruotsiin.

¹Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut – puun vienti + puun tuonti

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin vuonna 2010 metsäteollisuustuotteita 10,7 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi reaalisesti 17 prosentilla edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Samaan aikaan Suomen koko tavaravienti kasvoi vain 11 prosentilla. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennistä oli lähes koko 2000-luvun laskussa ja kävi alhaisimmillaan ennen taantumaa 17 prosentissa.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,1 miljardia euroa vuonna 2010. Reaalista nousua edellisvuodesta oli 16 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin eniten Japaniin, joka nousi ykköseksi ohi Britannian. Sahatavaraviennin arvo (1,2 mrd. €) kasvoi 25 prosentilla ja vaneriviennin (0,4 mrd. €) 14 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin eniten Japaniin ja vaneria Saksaan.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo ylsi 8,7 miljardiin euroon, ja kasvua edellisvuodesta oli reaalisesti 17 prosenttia. Massojen viennin arvo tuplaantui edellisvuodesta 1,2 miljardiin euroon. Paperia vietiin 5,1 miljardin euron arvosta (reaalisesti +9 % edellisvuodesta) ja kartonkia 1,8 miljardin euron arvosta (+12 %). Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita meni eniten Saksaan.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,5 miljardin euron arvosta. Eniten niitä hankittiin Ruotsista, jonka osuus tuonnista oli neljännes. Merkittävin metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. €). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaratuonnin arvosta oli 3 prosenttia.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte