METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 8/2011, 3.3.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti olivat kasvussa vuonna 2010

Metsäteollisuustuotteita vietiin reaalisesti 11 miljardin euron arvosta vuonna 2010. Niiden viennin reaaliarvo kasvoi 17 prosentilla taantuman painamasta edellisvuodesta. Myös puun tuonti lisääntyi kolmanneksella 12,2 miljoonaan kuutiometriin. Luvut ovat ennakkotietoja.

Puu

Suomeen tuotiin joulukuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli pienin kuukausituonti sitten maaliskuun 2010.

Koko vuonna 2010 puun tuonti nousi 12,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kolmanneksen enemmän taantumavuotta 2009. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta jäi 19 prosenttiin eli suunnilleen edellisvuoden tasolle, kun osuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin 24 prosenttia (puun hankinta = markkinahakkuut + tuonti - vienti). Venäläisen puun osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta oli 12 prosenttia eli pienin 2000-luvulla.

Suomeen vuonna 2010 tuodusta puusta 61 prosenttia (7,4 milj. m³) oli lähtöisin Venäjältä. Baltian maiden osuus oli 30 prosenttia. Latvian ja Viron tuonnit ylsivät 2,2 ja 1,4 miljoonaan kuutiometriin, mutta Liettuasta tuli Suomeen vain vähän puuta.

Puutavaralajeista Suomeen tuotiin edellisvuoden tapaan eniten haketta (4,3 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti yli kaksinkertaistui edellisvuoden rajun pudotuksen jälkeen päätyen 4,0 miljoonaan kuutiometriin. Myös mänty- ja kuusikuitupuun tuonti lisääntyi. Polttopuun tuontipiikki jäi sen sijaan vain vuoden mittaiseksi, kun sen tuonti väheni 84 prosentilla päätyen tavanomaiseen 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun tuonti Suomeen oli pienintä 2000-luvulla määrän jäätyä 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Sekä tukin että kuitupuun reaalihinnat nousivat alkuvuonna 2010, mutta vuoden loppupuolella tukin tuontihinnat kääntyivät laskuun ja kuitupuun tuontihinnan nousu pysähtyi. Hakkeenkin hinnan nousu pysähtyi vuoden lopussa.

Puuta vietiin vuonna 2010 Suomesta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Vienti lisääntyi viidenneksellä edellisvuodesta. Määrästä 35 prosenttia oli joko mäntytukki- tai kuitupuuta. Jätepuun osuus viennistä kasvoi selvästi nousten 30 prosenttiin. Suomesta viedystä puusta meni Ruotsiin 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta joulukuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Arvo jäi pienimmäksi edeltävän maaliskuun jälkeen mutta kuitenkin selvästi suuremmaksi kuin kuukausiviennit vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo vuonna 2010 kohosi 11,0 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Arvo kasvoi reaalisesti 17 prosentilla taantumavuodesta 2009. Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 20 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuuden vientimäärät lisääntyivät selvästi edellisvuodesta lähes kaikissa tuoteryhmissä. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran vienti lisääntyi 11 prosentilla ja vanerin 23 prosentilla. Vuonna 2010 sahatavaran reaalinen hintataso oli selvästi edellisvuotista korkeampi. Sahatavaran hinnan nousu kuitenkin pysähtyi vuoden loppupuoliskolla. Massa- ja paperiteollisuudessa valkaistun sulfaattisellun vienti lisääntyi 48 prosentilla. Lisäys aiheutui havusulfaatista, sillä lehtisulfaatin vienti laski. Sulfaattisellun hintapiikki osui vuoden 2010 puoliväliin, jonka jälkeen hinnat kääntyivät laskuun. Aikakauslehtipaperin vientimäärä kasvoi 13 prosentilla ja hienopaperin 10 prosentilla vuoden takaisesta. Aikakauslehtipaperin hintataso oli viimevuotista alhaisempi.

Mäntysahatavarasta (yhteensä 3,1 milj. m³) 24 prosenttia meni Egyptiin ja kuusisahatavarasta (2,3 milj. m³) 23 prosenttia Ranskaan. Sulfaattisellua, papereita ja kartonkia vietiin eniten Saksaan. Sulfaattisellussa Saksan osuus oli 25 prosenttia, hienopaperissa 24 prosenttia ja kartongissa 19 prosenttia määrästä.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen vuonna 2010 reaalisesti 1,5 miljardin euron arvosta, ja tuonti lisääntyi 14 prosentilla edellisvuodesta. Tuoteryhmistä tuotiin eniten paperi- ja kartonkijalosteita, joiden osuus kattoi 21 prosenttia metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvosta.

Kuvat 1-5.

Kuvat 6-8.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte