METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2011, 3.2.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli marraskuussa kasvussa

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi-marraskuussa Suomesta reaalisesti 9,9 miljardin euron arvosta, ja niiden vienti lisääntyi 18 prosentilla taantumavuodesta 2009. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli kuitenkin edelleen selvästi pienempää kuin ennen taantumaa.

Puu

Marraskuussa Suomeen tuotiin 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja tuonti väheni hieman edelliskuukaudesta. Marraskuussa tuodusta puusta 62 prosenttia oli venäläistä. Puun tuonti lähti vuoden alussa kasvamaan ja vakiintui kesäkuusta lähtien lähelle 1,2 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Lisääntymisestään huolimatta puun tuonti ei loppuvuonnakaan ole noussut taantumaa edeltäneelle tasolle.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi-marraskuussa ylsi 11,2 miljoonaan kuutiometriin. Tuontivauhti ennakoi määrän päätyneen vuoden 2010 lopussa suunnilleen 12,3 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka puun kumulatiivinen tuonti lisääntyi edellisvuodesta 35 prosentilla, määrä jäi silti 27 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa pienemmäksi.

Tammi-marraskuussa tuotu puu oli pääasiassa kuitupuuta tai haketta, joiden yhteen laskettu määrä nousi 10,0 miljoonaan kuutiometriin. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (4,0 milj. m³) ja koivukuitupuuta (3,7 milj. m³). Tukin tuonti oli vähäistä määrän jäätyä 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Suomesta vietiin tammi-marraskuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Vienti koostui lähinnä mäntytukki- ja kuitupuusta (0,4 milj. m³), hakkeesta (0,3 milj. m³) ja jätepuusta (0,3 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin marraskuussa Suomesta 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on pysynyt huhtikuusta lähtien lähellä miljardia euroa.

Tammi-marraskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin reaalisesti 9,9 miljardin euron arvosta. Vienti kasvoi reaalisesti edellisvuodesta 18 prosentilla, mutta jäi toisaalta 19 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Lukemaa painoi alaspäin se, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden vienti jäi vielä taantumavuoden 2009 tasolle.

Mänty- ja kuusisahatavaran vientihinnat ovat sahanneet viime kuukausina lähellä kahtasataa euroa kuutiometriltä: Marraskuussa mäntysahatavaran vientihinta oli 196 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 203 euroa kuutiometriltä. Valkaistun sulfaattisellun hinta oli edelleen laskussa päätyen 576 euroon tonnilta. Paperin hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia edelliskuukaudesta.

Metsäteollisuustuotteiden tuonnin reaaliarvo tammi-marraskuussa oli 1,3 miljardia euroa, ja arvo oli lisääntynyt reaalisesti 14 prosentilla edellisvuodesta. Tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet, joiden osuus kattoi 21 prosenttia metsäteollisuustuotteiden tuonnista.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte