METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2011, 13.9.2011

Puukauppa, elokuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puuntarjonta vilkastunut

Yksityismetsien puukauppa nousi elokuussa neljään miljoonaan kuutiometriin, vaikka kantohintatasossa on ollut pienoista laskua loppukesällä. Kun alkuvuosi oli hyvin hiljainen, tammi-elokuun puukauppa jäi kuitenkin noin viidenneksen edellisvuodesta.

Elokuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 4,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on huomattavasti enemmän kuin elokuussa keskimäärin 2000-luvulla, mutta kuitenkin lähes viidenneksen vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin myrskytuhot vaikuttivat asiaan. Koivukuitupuuta lukuunottamatta puutavaralajien kantohinnat kääntyivät hienoiseen laskuun elokuussa. Nimellisesti hintataso oli kuitenkin 6-11 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden elokuussa.

Kuluvan vuoden alusta puukauppatilastossa on voitu julkaista hinta- ja määrätietoja myös hakkuutavoittain (leimikkotyypeittäin). Uudistushakkuissa yksikköhinnat ovat keskimäärin korkeampia kuin harvennushakkuissa. Hintataso on matalin ensiharvennuskohteissa. Elokuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 59,5 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 51,1 euroa. Toisena uutuutena on pikkutukin puukauppatiedot. Mäntypikkutukista maksettiin elokuussa keskimäärin 24,0 ja kuusipikkutukista 27,9 euroa kuutiolta. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Vaikka indeksit taittuivat laskuun elokuussa, hintataso oli kuitenkin vielä 6-11 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi.

Tammi-elokuun puukaupan volyymi oli 14,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on 88 prosenttia edellisvuoden määrästä ja 82 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut erityisesti havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-heinäkuussa noin kymmeneksen edellisvuotista runsaammat. Kun teollisuuden puuntarve on viimevuotista hieman suurempi, pysynee puukauppa melko vilkkaana syksyn ajan.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte