METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2011, 16.6.2011

Puukauppa, toukokuu 2011

Puutavaralajeittaiset kantohintaindeksit – uusi puukaupan apuväline

Metla on aloittanut puun nimellisten kantohintaindeksien julkaisemisen. Ne kuvaavat kuuden pääpuutavaralajin hintakehitystä tammikuusta 2011 alkaen. Indeksejä voidaan käyttää esimerkiksi puukaupan hintariskeiltä suojautumiseen. Hintaindeksit osoittavat puun nimellisten kantohintojen nousseen alkuvuoden aikana keskimäärin 6,8 prosenttia verrattuna joulukuun 2010 hintoihin.

Metlan nimellisiä puun kantohintaindeksejä julkaistaan kuukausittain ja puutavaralajeittain (mänty-, kuusi- ja koivutukki sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu). Puutavaralajin kantohintaa painotetaan indeksissä sen hakkuutavoittaisten ostomäärien osuuksilla. Kiinteät painokertoimet on laskettu koko vuoden 2010 hakkuutavoittaisten pystykauppamäärien perusteella. Kantohintaindeksit on tarkoitettu raakapuun hintakehityksen seurantaan ja puun hinnoittelun apuvälineeksi mm. pitkäaikaisten puukauppasopimusten teossa ja toimeenpanossa. Lopullisen kauppahinnan sitominen indeksiin auttaa puun myyjiä ja ostajia hintariskeiltä suojautumisessa. [Metinfo Metsänomistajapalvelu, puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit]

Alkuvuoden 2011 indeksiarvojen mukaan kaikkien puutavaralajien kantohinnat ovat nousseet helmikuusta alkaen (kuvat 1 ja 2, taulukko 1). Toukokuussa kantohinnat olivat keskimäärin 6,8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin indeksilaskennan perusajankohtana (joulukuu 2010). Kaikkien puulajien kohdalla tukkipuun nimelliset kantohinnat ovat nousseet kuitupuuta enemmän. Eniten, yli 9 prosenttia, on noussut koivutukin kantohinta. Mänty- ja kuusitukki ovat kallistuneet 7–8 prosenttia.

Mäntytukista maksettiin toukokuun pystykaupoissa keskimäärin 56 euroa ja kuusitukista 57 euroa kuutiometriltä. Uudistushakkuukohteissa mänty- ja kuusitukista maksettiin noin 7 euroa enemmän kuin harvennusleimikoissa. Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 16 euroa ja kuusikuitupuusta 19 euroa kuutiometriltä.

Yksityismetsien puukauppa on viime viikkoina merkittävästi vilkastunut koko alkuvuoden jatkuneen hiljaiselon jälkeen. Toukokuussa puuta tuli markkinoille kaikkiaan 2,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli kaksinkertainen määrä huhtikuuhun verrattuna. Puukauppa jäi kuitenkin 9 prosenttia pienemmäksi kuin keskimäärin toukokuussa vuosina 2001–10. Puukaupan kasvu on jatkunut kesäkuun alussa: viikoilla 22 ja 23 teollisuuden puun ostot nousivat yli 0,7 miljoonan kuutiometrin.

Tammi–toukokuun kumulatiivinen puukauppamäärä oli poikkeuksellisen alhainen: 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Taantumavuotta 2009 lukuun ottamatta puukauppa ei ole koko 2000-luvulla lähtenyt alkuvuonna näin vaisusti liikkeelle. Viime vuoteen verrattuna puuta ostettiin yksityismetsistä 17 prosenttia vähemmän. Mänty- ja kuusitukkia tuli markkinoille neljännes vähemmän kuin vuosi sitten. Puukauppavolyymien lasku oli peräisin pystykaupoista, sillä hankintakauppaa tehtiin viimevuotiseen tahtiin.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30–1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte