METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2011, 8.4.2011

Puukauppa, maaliskuu 2011

Toimittaja: Martti Aarne

Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin

Puukaupan hiljaiselo jatkui vielä maaliskuussakin. Teollisuuden puun ostot yksityismetsistä jäivät 1,0 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Nimellinen kantohintataso oli 7 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden maaliskuussa.

Vuoden vaihteesta lähtien hiljaisena käyneessä puukaupassa ei näy vielä vilkastumisen merkkejä. Alkuvuoden aikana teollisuuden viikko-ostot ovat vaihdelleet tasaisesti 0,2 miljoonan kuutiometrin molemmin puolin. Maaliskuussa yksityismetsien puuta tuli markkinoille 1,0 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkän jakson (2001-10) keskiarvoon verrattuna puukauppa jäi puoleen normaalitasosta.

Helmikuussa alkanut kantohintojen vahvistuminen jatkui maaliskuussa. Mäntytukista maksettiin maaliskuun pystykaupoissa keskimäärin 53 ja kuusitukista 54 euroa kuutiometriltä. Molemmat kallistuivat euron verran eli 2 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Myös kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat nousussa, tosin tukkia maltillisemmin. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin maaliskuussa reilut 15 euroa kuutiometriltä kuusikuitupuun keskimääräisen kantohinnan noustessa yli 18 euron.

Yksityismetsien hankintapuun hinnoissa kuukausimuutokset olivat kantohintoja vähäisempiä. Hankintahintataso oli maaliskuussa sama kuin kuukautta aikaisemmin.

Puukaupan kokonaismäärä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä - 2,8 miljoonaa kuutiometriä - jäi 22 prosenttia pienemmäksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2010. Sahateollisuudella on ollut hyvä varastotilanne, eikä tukkipuun kauppa lähtenyt alkuvuonna kunnolla käyntiin kantohintojen noususta huolimatta. Mänty- ja kuusitukin ostomäärät jäivätkin tammi-maaliskuussa noin kolmanneksen edellisvuotta pienemmiksi. Kuitupuun kauppa supistui vähemmän, puutavaralajista riippuen 12-25 prosenttia. Hankintakaupoilla myydyn puun osuus nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 35 prosenttiin yksityismetsien puukaupasta, kun osuus vuotta aiemmin oli 27 prosenttia.

Tammikuusta lähtien Metla on julkaissut tietoja pystykauppojen puumääristä ja kantohinnoista myös hakkuutavoittain (uudistushakkuu, harvennushakkuu, ensiharvennus). Uusina puutavaralajeina tilastoinnin piiriin tulivat mänty- ja kuusipikkutukit. Päätehakkuuleimikoissa sekä mänty- että kuusitukista maksettiin maaliskuussa keskimäärin 55 euroa kuutiometriltä, kun harvennushakkuissa molempien hinta oli 48 euroa. Pikkutukkeja metsäteollisuus osti tammi-maaliskuussa yhteensä 67 000 kuutiometriä.

Metsäteollisuuden viimevuotista suurempi puuntarve ja jo toteutunut hintojen nousu luovat edellytyksiä puukaupan vilkastumiselle. Puun kysyntä on hyvä, ja etenkin sahateollisuus on toivonut puukaupan pikaista vilkastumista.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte