METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2011, 15.3.2011

Puukauppa, helmikuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun puukauppa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä

Alkuvuoden puukauppa on ollut vähäistä, mutta hintataso nousi helmikuussa. Tämä on jo kolmas peräkkäinen hyvin hiljaisen puukaupan alkuvuosi.

Vaikka jo tammikuu oli hyvin hiljainen puukaupassa, metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä vielä viidenneksen tammikuuta vähemmän eli vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden helmikuuhun verraten määrä on kolmanneksen vähemmän. Verrattuna helmikuun puukauppamäärään keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella helmikuun 2011 määrä on vain runsas kolmannes siitä. Merkittävä käänne on useita kuukausia laskusuunnassa olleiden puunhintojen nousu helmikuussa. Muutos koskee sekä pysty- että hankintakauppaa ja kaikkia puutavaralajeja. Sekä havutukin että -kuidun kantohinnat nousivat tammikuusta 2-3 prosenttia. Edellisvuoden helmikuusta havutukin kantohintataso oli noussut 8-9 prosenttia. Mäntykuidulla vastaava nousu oli 11 ja kuusikuidulla 6 prosenttia. Hankintakaupoissa, joiden osuus oli runsas neljännes, suhteelliset hinnannousut olivat vielä suurempia.

Tammi-helmikuun puukaupan volyymi oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on 77 prosenttia edellisvuoden määrästä, mutta vain 35 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä. Havutukeilla kantohintataso oli 8 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden tammi-helmikuussa keskimäärin. Myös kuitupuulajeilla hintataso oli nyt selvästi viimevuotista korkeampi.

Kuluvan vuoden alusta puukauppatilastossa on voitu julkaista hinta- ja määrätietoja myös hakkuutavoittain (leimikkotyypeittäin). Uudistushakkuissa yksikköhinnat ovat keskimäärin korkeampia kuin harvennushakkuissa. Hintataso on matalin ensiharvennuskohteissa. Tammi-helmikuussa uudistushakkuukohteissa mäntytukin keskikantohinta oli 53 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 46 euroa. Toisena uutuutena on pikkutukin puukauppatiedot. Mäntypikkutukista maksettiin tammi-helmikuussa keskimäärin 23 ja kuusipikkutukista 26 euroa kuutiolta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuoden 2010 aikana vilkastui merkittävästi etenkin koivukuidun ja hakkeen osalta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevissa hakkuissa ei ole ollut mitään notkahdusta vuodenvaihteen jälkeen. Kun teollisuuden puuntarve on viimevuotista suurempi, vilkastunee puukauppa kevään mittaan.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte