METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2011, 4.2.2011

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010

Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia vuonna 2010

Yksityismetsien puukauppa oli vuonna 2010 huomattavasti tasaisempaa kuin kahtena edellisenä vuotena, painottuen kuitenkin selvästi vuoden jälkipuoliskolle. Havutukkien kantohinnoissa vuodenaikainen vaihtelu oli suurinta: ensin hintojen selvää nousua, sitten loppuvuodesta käänne laskuun. Muissa puutavaralajeissa vaihtelu oli samansuuntaista, mutta vähäisempää. Vuoden 2010 keskimääräinen kantohintataso oli reaaalisesti 8,5 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Havutukeilla hintatason nousu oli 10-11 prosenttia.

Kansainvälinen taloustaantuma tuntui Suomessakin voimakkaimmin vuonna 2009. Siihen verraten metsäteollisuuden ja metsätalouden tuotannot olivat vuonna 2010 yleisesti 20-25 prosenttia korkeampia. Yksityismetsien puukaupassa volyymi kaksinkertaistui edellisvuodesta, vaikka kaupankäynti vielä tammi-huhtikuussa oli hyvin hiljaista. Havutukkien hintakehitys kääntyi nousuun jo kesällä 2009 ja muilla puutavaralajeilla vuoden 2010 alussa. Kantohinnat pääsuuntaisesti nousivat lokakuuhun 2010 kääntyäkseen sitten laskuun. Vuonna 2010 havutukkien keskihintataso oli reaalisesti 10-11 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Koivutukilla vastaava nousu oli kaksi prosenttia. Kuitupuulajeilla muutokset hajaantuivat: mänty +4, kuusi -5 ja koivu +7 prosenttia.

Vuositasolla kantohintataso nousi reaalisesti keskimäärin 8,5 prosenttia, vaihdellen metsäkeskusalueittain välillä 6-14, ja nimellisesti runsaat 14 prosenttia edellisvuodesta. Nimellishinnat on muunnettu reaalisiksi tukkuhintaindeksillä.

Kuvissa 3 ja 4 esitetään myös pidemmän aikavälin muutokset vertailemalla vuoden 2010 hintoja ja hintatasoa vuoteen 1998, joka oli viimeinen vuosi, jolloin puumarkkinoiden osapuolet hakivat yhteistä hintanäkemystä. Sen jälkeen markkinakehitys on merkinnyt reaalisesti hintatason laskua paitsi kuusitukin kohdalla. Myöskään eräillä metsäkeskusalueilla hintataso ei ole tällä aikavälillä laskenut.

Vuoden 2010 kuukausittaisiin ennakkotietoihin perustuvat puukaupan määrät on esitetty Metsätilastotiedotteessa 2/2011 (11.1.2011). Lopulliset puukauppamäärät löytyvät Metinfo Tilastopalvelun puukauppaosiosta.

Yksityismetsien puukaupan nimellinen ja reaalinen
(tukkuhintaindeksillä muunnettu) kantohintataso 1995-2010
  Nimellinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
Reaalinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
1995 109 109
1996 111 1,6 110 0,9
1997 118 6,8 116 5,3
1998 122 3,4 122 5,5
1999 123 0,8 123 0,4
2000 130 5,3 120 –2,2
2001 126 –2,9 117 –2,5
2002 129 2,0 120 2,6
2003 127 –1,3 119 –1,1
2004 124 –2,1 115 –3,0
2005 125 0,7 112 –2,2
2006 135 7,8 114 1,8
2007 172 27,9 142 23,9
2008 156 –9,4 122 –13,8
2009 125 –19,7 105 –14,0
2010 144 14,4 114 8,5
(1/1995=100)

 

 Kuva 1. Puun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1987-2010 ja Kuva 2 Yksityismetsien puukauppojen nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä muunnettu) kantohintataso 1987-2010 (1/1987=100)

 Kuvat 3 ja 4


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte