METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 25/2011, 14.6.2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 289 miljoonaa euroa vuonna 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin vuonna 2010 kaikkiaan 289 miljoonaa euroa. Tästä hieman yli kolmannes meni metsänuudistamiseen, toinen reilu kolmannes nuoren metsän hoitoon ja neljännes metsänparannustöihin. Yksityismetsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 206 miljoonaa euroa, metsäteollisuuden metsissä 30 ja valtion metsissä 53 miljoonaa euroa. Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 80 miljoonalla eurolla.

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin vuonna 2010 käytetty rahamäärä supistui edellisvuodesta 16 miljoonaa euroa (-5 %), mikä johtui työsuoritteiden pienenemisestä (ks. Metsätilastotiedote 15/2011). Yksityismetsissä näihin töihin kului 17 miljoonaa ja metsäteollisuuden metsissä miljoona euroa edellisvuotta vähemmän. Valtion metsissä kustannukset kasvoivat yli kaksi miljoonaa euroa. Tukkuhintaindeksillä deflatoidut reaalikustannukset olivat 33 miljoonaa euroa (-10 %) vuotta aiempaa pienemmät.

Yksityismetsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 206 miljoonaa euroa. Yksityismetsänomistajat käyttivät metsänviljelyyn 51 miljoonaa ja maanmuokkaukseen 18 miljoonaa euroa. Kaikkiaan näihin töihin kului 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Taimikoita hoidettiin yksityismetsissä 41 miljoonalla eurolla. Summa oli saman suuruinen kuin vuotta aiemmin, sen sijaan nuoren metsän kunnostukseen käytetty 25 miljoonaa euroa oli 5 miljoonaa euroa edellisvuotista pienempi. Investoinnit metsänparannustöihin supistuivat lähes 4 miljoonaa euroa. Suurin pudotus oli kunnostusojituksissa, 1,6 miljoonaa euroa. Sekä lannoituksiin että metsäteihin käytettiin noin miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ilmeisesti hiljainen puukauppavuosi 2009 heijastui vielä seuraavan vuoden investointihaluihin.

Valtion tuki yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen oli sama kuin edellisvuonna eli 80 miljoonaa euroa. Koska energiapuun korjuuseen ja haketukseen käytetty tuki kasvoi lähes 18 miljoonaan euroon (+34 %), jäi varsinaisiin metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettäväksi alle 63 miljoonaa euroa. Pääosa tästä, 28 miljoonaa euroa, kului taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen.

Metsäteollisuuden metsissä metsänhoito- ja metsänparannustöihin kului 30 ja valtion metsissä 53 miljoonaa euroa. Näiden omistajaryhmien metsissä metsänparannustöihin käytettiin yksityismetsiä suurempi osuus kokonaiskustannuksista. Metsäteollisuus käytti metsänparannustöihin 9 miljoonaa euroa (30 % kokonaissummasta). Lannoituksiin käytetty summa kasvoi lähes 4 miljoonaan euroon, metsäteihin ja kunnostusojituksiin varoja kului sen sijaan edellisvuotta vähemmän. Valtion metsissä metsänparannustöihin kului 23 miljoonaa euroa (44 % kokonaissummasta). Valtion metsissä investoinnit metsäteihin jatkoivat edelleen kasvuaan: kaikkiaan metsäteihin, mukaan lukien niiden kunnossapito, käytettiin 19 miljoonaa euroa vuonna 2010. Sekä metsäteollisuuden että valtion metsissä käytettiin edellisvuotta vähemmän euroja nuoren metsän hoitoon. Metsänuudistamiseen metsäteollisuus käytti edellisvuoden tapaan 10 miljoonaa euroa, valtion metsissä käyttö sen sijaan kasvoi 15 miljoonaan euroon (+11 %).

Vuonna 2010 Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilla kului jokaisella noin kymmenesosa metsänhoito- ja metsäparannustöiden kokonaiskustannuksista. Lapissa näihin töihin käytettiin 29 miljoonaa euroa, josta 78 prosenttia oli joko valtion metsissä tehtyjen töiden kustannuksia tai valtion tukea yksityismetsänomistajille. Lounais-Suomessa ja Häme-Uusimaalla katettiin valtion rahoituksella kustannuksista vähiten (18 %). Metsäteiden kunnossapitoon käytetty 16 miljoonaa euroa ei ole metsäkeskuksittain tehdyssä tarkastelussa mukana, koska metsäteollisuuden ja valtion metsissä tähän työhön kulunutta 9 miljoonaa euroa ei ole voitu jakaa alueittain.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset

Yksityismetsänomistajilta laskutetut koko maan nimelliset yksikkökustannukset nousivat kaikissa keskeisissä työlajeissa kylvöä lukuun ottamatta. Eniten eli kahdeksan prosenttia kasvoi metsäteiden perusparannuksen yksikkökustannus. Istutus oli viisi prosenttia ja taimikonhoito sekä mätästys kaksi prosenttia edellisvuotta kalliimpaa. Vaikka nimelliskustannukset nousivat, laskivat tukkuhintaindeksillä deflatoidut reaalikustannukset metsäteiden perusparannusta lukuun ottamatta. Kylvön ja ojituksen koko maan reaaliset yksikkökustannukset olivat vuonna 2010 kuusi prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Koko maan reaaliset keskikustannukset ovat nousseet vuodesta 2002 vuoteen 2010 työlajista riippuen 10-48 prosenttia. Kylvön ja istutuksen yksikkökustannukset ovat muista työlajeista poiketen laskeneet tällä ajanjaksolla.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet

Tiedot metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteista on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 15/2011. Tietoihin on tehty korjauksia, jotka on päivitetty Metinfo Tilastopalveluun (www.metla.fi/metinfo/tilasto/).
Suorite- ja kustannustiedot julkaistaan eri ajankohtina, jotta aikaisemmin valmistuvat suoritetiedot olisivat kaikkien tiedonkäyttäjien saatavilla mahdollisimman pian. Metsätilastojen julkistamiskalenteri on saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta.

Kuva 1

Kuvat 2 ja 3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte