METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2011, 31.5.2011

Raakapuun käyttö 2010

Toimittaja: Veli Suihkonen

Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2010 raakapuuta käytettiin 72 miljoonaa kuutiometriä eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden puunkäyttö nousi 62 miljoonaan kuutiometriin, josta kotimaisen puun osuus oli 53 miljoonaa kuutiometriä.

Taantumavuodesta 2009 metsäteollisuuden tuotanto kasvoi noin viidenneksen vuonna 2010, ja saman verran nousi raakapuun käyttö. Kaikkiaan raakapuuta käytettiin, vienti mukaan lukien, 71,8 miljoonaa kuutiometriä, jossa oli kasvua 11,2 miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta. Raakapuun kokonaiskäyttö jäi kuitenkin reilusti alle 2000-luvun huippuvuosien.

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö kasvoi 62,5 miljoonaan kuutiometriin, josta kotimaisen puun osuus oli 53,1 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuuta kulutettiin 8,4 miljoonaa kuutiometriä, joka koostuu pientalojen polttopuusta sekä lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen runkopuuosasta. Raakapuun vienti oli 0,9 miljonaa kuutiometriä. Puutavaralajeittain tarkasteltuna merkittävin muutos oli kotimaisen mäntykuitupuun käytön lisääntyminen. Sitä teollisuus käytti 15,2 miljoonaa kuutiometriä (+36 % edellisvuodesta).

Puutuoteteollisuuden tuotannon kasvu lisäsi toimialan raakapuun käyttöä lähes viidenneksen 24,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuontitukin osuus on painunut muutamaan prosenttiin. Mänty- ja kuusitukkia käytettiin suunnilleen saman verran, hieman vajaat 12 miljoonaa kuutiota kumpaakin. Sahateollisuuden puunkäyttö nousi 21,9 miljoonaan kuutiometriin, jossa oli lisäystä 19 prosenttia edellivuoteen verrattuna. Vaneriteollisuuden osuus toimialan puunkäytöstä jäi vajaaseen kymmenekseen.

Paperi- ja kartonkituotteiden ja myös markkinasellun kysynnän kasvu lisäsi toimialan puunkäyttöä viidenneksen 44,3 miljoonaan kuutiometriin, josta 6,4 miljoonaa kuutiota oli sahojen toimittamaa haketta. Suurin osa puumassasta tuotettiin kemiallisesti selluna, mikä kulutti puuta 34,2 miljoonaa kuutiometriä. Mekaanisten ja puolikemiallisten massojen tuotanto vei 10,1 miljoonaa kuutiota puuta.

Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella sijaitsevat metsäteollisuuslaitokset käyttivät lähes kolmanneksen koko Suomen metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta. Käyttö oli 19,0 miljoonaa kuutiometriä (pl. sahahake), mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuonna 2009. Puutavaralajeittain tarkasteltuna kasvu kohdistui erityisesti mäntykuitupuuhun. Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella teollisuuden puunkäyttö nousi 6,2 miljoonaan kuutiometriin.

Pientalot käyttivät runkopuusta valmistettua polttopuuta 5,4 ja energialaitokset 3,0 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2010. Energialaitokset käyttivät myös hakkuutähteitä sekä kantoja ja juurakoita, mutta tämä tilasto on rajattu runkopuun käyttöön. Tiedot puun energiakäytöstä on esitetty erillisenä tiedotteena (Metsätilastotiedote 16/2011, julkaistu 3.5.2011).

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte