METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2011, 19.5.2011

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2010

Vuoden 2010 markkinapuun hakkuut 52 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2010 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuodesta hakkuiden määrä kasvoi neljänneksen. Hakkuukertymä kasvoi 58 miljoonaan kuutiometriin ja puuston kokonaispoistuma 71 miljoonaan kuutiometriin.

Markkinahakkuut

Metsäteollisuuden tuotanto elpyi vuonna 2010 ja samalla markkinahakkuiden määrä, hiljaisen vuoden 2009 jälkeen, nousi lähes normaalille tasolle. Kaikkiaan markkinapuuta hakattiin 52,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen (+10,6 milj. m³) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja lähes yhtä suuri määrä kuin 2000-luvun ensikymmenen hakkuiden keskiarvo. Raakapuuta tuotiin reilut 11 miljoonaa kuutiometriä eli noin kaksi miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista enemmän.

Sahatavaran tuotannon kasvun myötä tukkipuun kysyntä lisääntyi ja hakkuumäärä nousi 21,6 miljoonaan kuutiometriin. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 28 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin kaikkiaan 30,0 miljoonaa kuutiometriä eli 24 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Vuonna 2010 yksityismetsien osuus teollisuuden käyttöön menneestä kotimaisesta puusta oli 78 prosenttia. Yksityismetsien hakkuista kertyi puuta kaikkiaan 40,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8,6 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pystykaupoista hakattiin 34,5 ja hankintakaupoista vastaanotettiin puuta 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä kasvoi edellisvuodesta 35 prosenttia, mutta hankintakaupoilla vastaanotettiin puuta aiempaa vähemmän ja pudotusta edellisvuodesta oli kuusi prosenttia.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta oli keskimäärin 85 prosenttia vuonna 2010. Hankintakauppojen osuus jäi siten kaikkien aikojen pienimmäksi eli 15 prosenttiin. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee maan eri osissa. Hankintahakkuita tehtiin vilkkaimmin Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella, missä 34 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista. Suhteellisesti vähiten hankintapuuta kertyi puolestaan Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella, missä hankintapuun osuus yksityismetsien markkinahakkuista oli vain 11 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät vauraspuustoisilta Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,3 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Keski-Suomesta 5,3 ja Pohjois-Savosta 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 11,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 22 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Hakkuukertymä ja puuston poistuma

Vuoden 2010 hakkuukertymä kasvoi reilun kymmenen miljoonaa kuutiometriä 58,3 miljoonaan kuutiometriin, eli takaisin vuosituhannen vaihteen tasolle. Vuoden 2010 hakkuukertymä oli 22 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuukertymä, 47,0 miljoonaa kuutiometriä, saavutti lähes vuoden 2009 kokonaishakkuukertymän tason.

Vuonna 2010 kokonaispoistuma kasvoi 12 miljoonalla kuutiometrillä 71,5 miljoonaan kuutiometriin. Kokonaispoistuman kasvu kaikkien omistajaryhmien metsissä oli noin 20 prosenttia. Valtakunnan metsien inventointitietojen perusteella metsähukkapuun osuus puuston kokonaispoistumasta kohosi puolitoista miljoonaa kuutiometriä 8,4 miljoonaan kuutiometriin. Luonnonpoistuma oli 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Kun puuston kasvu arvioidaan noin 100 miljoonaksi kuutiometriksi, poistuman osuus kasvusta oli 72 prosenttia vuonna 2010.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte