METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2010, 11.6.2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2009

Toimittaja: Esa Uotila

Yksityismetsätalouden liiketuloksen jyrkkä lasku jatkui

Vuonna 2009 yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos putosi 55 euroon eli reaalisesti samalle tasolle kuin lamavuosina 1990-luvun alussa. Tulos oli alle 40 prosenttia huippuvuoden 2007 tuloksesta ja kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna tulos puolittui.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot jäivät vuonna 2009 vajaaseen miljardiin euroon eli yli 700 miljoonaa euroa alle kymmenen vuoden keskiarvon. Tulojen putoamisesta huolimatta puuntuotannon investoinnit lisääntyivät 217 miljoonaan euroon (ei sisällä metsäteiden kunnossapidon kustannuksia). Valtion kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvat tuet nousivat 67 miljoonaan euroon (+14 %). Osin arvioihin perustuvat puuntuotannon hallinnolliset ym. kustannukset olivat 128 miljoonaa euroa.

Yksityismetsätalouden liiketulos ennen rahoituskuluja ja veroja oli 715 miljoonaa euroa, mikä oli reaalisesti noin puolet edeltäneen kymmenvuotiskauden keskimääräisestä tuloksesta. Edelliseen vuoteen verrattuna liiketulos laski eniten Pohjois-Suomessa, 57 prosenttia. Länsi- ja Itä-Suomessa pudotus oli ”vain” 43 prosenttia. Pitkän jakson keskiarvoon verrattuna suuralueiden välillä ei ollut merkittäviä eroja, sillä kaikissa niissä jäätiin noin puoleen edellisen kymmenvuotiskauden keskiarvosta. Vuonna 2009 metsäkeskuksittain suurimmat tulot kertyivät Häme-Uusimaan, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Lounais-Suomen metsistä. Edelliseen vuoteen verrattuna liiketulos putosi eniten metsäteollisuuden rakennemuutoksen kolhimien Kainuun (–66 %) ja Lapin (–63 %) metsäkeskusten alueilla.

Yksityismetsien hehtaarikohtaiset bruttokantorahatulot olivat 76 euroa, mikä oli yli 40 prosenttia vähemmän kuin edeltäneen kymmenvuotiskauden keskiarvo. Puuntuotannon hehtaarikohtaiset kokonaiskustannukset olivat 26 euroa ja investointeihin saatiin valtiolta tukea 5,1 euroa. Molemmissa oli nousu noin 10 prosenttia verrattuna kymmenen vuoden keskiarvoon. Tulojen aleneminen ja investointien lisääntyminen pudottivat liiketuloksen 55 euroon hehtaarilta (–50 %). Itä-Suomessa liiketulos oli 77, Länsi-Suomessa 67 ja Pohjois-Suomessa 21 euroa hehtaarilta.

Vuoden 2008 yksityismetsien liiketuloslaskelmassa otettiin uutena kustannuseränä huomioon kasvatushakkuiden ennakkoraivaus. Vuonna 2009 se lisäsi kustannuksia 10 miljoonalla eurolla (0,8 €/ha) verrattuna ennen vuotta 2008 tehtyihin laskelmiin.

Vuosi 2009 oli yksityismetsätalouden kannalta erittäin huono, sillä taantuman takia hakkuut ja kantohintataso jäivät selvästi jälkeen pidemmän ajanjakson keskiarvoista. Vuonna 2010 tukkipuun kysyntä on lisääntynyt ja havutukkien kantohinnat ovat nousseet toukokuuhun mennessä vuodentakaisista pohjalukemista lähes 30 prosenttia. Sellun hinnan nousu lisää mänty- ja koivukuitupuun kysyntää ja euron devalvoituminen parantaa metsäteollisuuden kilpailukykyä. Tästä huolimatta puukauppaa on tehty vain noin puolet edeltäneen kymmenvuotiskauden keskiarvosta. Vuonna 2010 yksityismetsätalouden liiketuloksen odotetaan nousevan yli 70 euroon hehtaarilta, mutta jäävän silti selvästi alle kymmenen vuoden keskiarvon (104 €/ha).

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte