METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2009, 21.10.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Taantuma romahdutti puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin vuonna 2009

Taantuma supisti metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvoa lähes viidenneksellä edellisvuodesta 8,7 miljardiin euroon. Samalla puun tuonti Suomeen romahti 9,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli alle puolet edellisvuoden lukemista.

Puu

Puun tuonti Suomeen romahti vuonna 2009. Määrä jäi 9,2 miljoonaan kuutiometriin eli pienimmäksi vuoden 1997 jälkeen. Samalla puutavaralajijakauma muuttui selvästi. Koivukuitupuu oli pysytellyt monta vuotta ylivoimaisesti tärkeimpänä Suomeen tuotuna puutavaralajina, mutta nyt sen määrä putosi 75 prosentilla edellisvuodesta päätyen 1,9 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka myös hakkeen määrä väheni viidenneksellä edellisvuodesta, siitä tuli 3,2 miljoonalla kuutiometrillä eniten tuotu puutavaralaji. Eniten lisääntyi polttopuun tuonti, jonka määrä miltei nelinkertaistui nousten 1,0 miljoonaan kuutiometriin. Polttopuun tuonnin kasvua vauhdittivat polttoturpeen tarjonnan niukkuus ja metsäteollisuustuotannon supistumisesta johtunut sivutuotepuun heikentynyt saatavuus.

Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmasosaa eli 6,1 miljoonaa kuutiometriä oli venäläistä. Latviasta puuta tuli 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja Virosta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Ruotsi toi vielä edellisvuonna toiseksi eniten puuta maahamme, mutta nyt määrä jäi 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä¹ supistui 19 prosenttiin. Viime vuosina osuus on yltänyt tavallisesti noin neljännekseen.

Suomesta vietiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2009. Vientimäärä oli lähellä normaalitasoa, vaikka se putosikin viidenneksellä vuoden takaisesta. Viennistä 73 prosenttia meni Ruotsiin (lähinnä haketta ja mäntyä) ja 10 prosenttia Egyptiin (mäntyä).

¹Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut – puun vienti + puun tuonti

Metsäteollisuustuotteet

Taantuma vaikutti voimakkaasti metsäteollisuustuotteiden vientiin vuonna 2009. Metsäviennin reaaliarvo putosi 8,7 miljardiin euroon, mikä oli 18 prosenttia edellisvuotista vähemmän (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Suomen kokonaistavaraviennin reaaliarvo putosi samaan aikaan 26 prosentilla. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä nousi kahdella prosenttiyksiköllä 19 prosenttiin.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo päätyi 1,7 miljardiin euroon. Reaaliarvoisena pudotusta oli 27 prosenttia edellisvuodesta. Puutuoteteollisuuden osuus metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta oli 19 prosenttia (–2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta). Sahatavaraa vietiin 5,1 miljoonaa kuutiometriä (–15 % edellisvuodesta) ja vaneria 0,7 miljoonaa kuutiometriä (–37 %). Muiden puutuoteteollisuuden tuotteiden tapaan myös sahatavaran ja vanerin vientihinnat olivat laskeneet. Sahatavaraviennin reaaliarvo supistui 17 prosentilla ja vanerin peräti 41 prosentilla vuoden takaisesta. Suomalaista sahatavaraa vietiin eniten Britanniaan ja Egyptiin; vaneria puolestaan Saksaan ja Britanniaan.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo supistui 7,0 miljardiin euroon (reaalisesti -15 % edellisvuodesta) johtuen lähinnä vientimäärien vähenemisestä. Paperin ja kartongin sekä niiden jalosteiden vientihinnat olivat reaalisesti edellisvuotta korkeammalla tasolla, mikä kompensoi hieman vientimäärien pudotusta. Suomi vei massa- ja paperiteollisuuden tuotteita eniten Saksaan. Seuraavaksi tärkeimpiä vientimaita olivat massassa Kiina, paperissa Britannia ja kartongissa Venäjä.

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita 1,2 miljardin euron arvosta, mikä vastasi 3 prosenttia koko tavaratuonnista. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin reaaliarvo supistui 18 prosentilla edellisvuodesta. Ruotsin osuus metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli 26 prosenttia ja Saksan 11 prosenttia.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte