METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2010, 10.11.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa

Suomeen tuotiin elokuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Puun tuonti on vähitellen lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Kesäkuukausina koivukuitupuuta on tuotu maahan enemmän kuin haketta. Jos tilanne jatkuu samana, koivukuitupuu on vuositasolla nousemassa takaisin eniten tuoduksi puutavaralajiksi.

Puu

Puun tuonti jatkoi kasvuaan myös elokuussa, jolloin kuukausituonnissa meni rikki 1,2 miljoonan kuutiometrin raja ensimmäistä kertaa sitten joulukuun 2008. Elokuussa Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta (0,5 milj. m³) ja toiseksi eniten haketta (0,4 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti on kesäkuukausina kirinyt hakkeen tuontia suuremmaksi. Jos koivukuitupuun tuonnin kasvu jatkuu, koivukuitupuu on vuositasolla nousemassa takaisin eniten Suomeen tuoduksi puutavaralajiksi.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–elokuussa ylsi 7,6 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Puun tuonti on hiljalleen lisääntynyt kuluvan vuoden aikana.

Tammi–elokuussa tuodusta puusta 4,6 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,5 milj. m³) ja Virosta (0,9 milj. m³). Tukkia tuonnista oli 0,5 miljoonaa kuutiometriä, josta lähes kaikki oli lähtöisin Venäjältä. Kuitupuuta (ml. muu lehtipuu) ja haketta tuli maahan 6,7 miljoonaa kuutiometriä, josta Venäjän osuus oli 57 prosenttia.

Kuitupuun tuontihinnat olivat elokuussa kallistuneet edelliskuukauteen verrattuna. Koivukuitupuusta maksettiin rajalla 48 euroa kuutiometriltä, ja sen reaalinen tuontihinta on ollut nousussa viimeisen vuoden ajan. Mäntykuitupuun hinta oli elokuussa 48 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 44 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on ollut kuluvana vuonna selvästi edellisvuotta korkeampi. Korkeimmillaan reaaliarvo oli toukokuussa, jonka jälkeen metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin arvo on hieman laskenut.

Tammi–elokuussa metsäteollisuustuotteiden kumalatiivisen viennin reaaliarvo päätyi 6,9 miljardiin euroon. Reaaliarvo oli 22 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten mutta viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteiden vienti on elpynyt taantumasta Suomen muuta tavaravientiä nopeammin.

Elokuussa mäntysahatavaran vientihinta oli 211 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 203 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran vientihinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet parin viimeisen kuukauden aikana. Valkaistun havusulfaattisellun vientihinta oli 675 euroa tonnilta ja valkaistun lehtisulfaattisellun 625 euroa tonnilta. Valkaistun sulfaattisellun vientihintojen jo vuoden jatkunut jyrkkä nousu näytti elokuussa pysähtyneen. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin vientihinta oli 514 euroa tonnilta ja päällystetyn 618 euroa tonnilta. Hinnat olivat edelliskuukauden tasolla. Päällystämättömästä hienopaperista maksettiin 649 euroa tonnilta ja päällystetystä 674 euroa tonnilta. Hienopaperinkaan hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kuvat 1-4.

Kuva 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte