METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 25/2010, 7.6.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui maaliskuussa

Hienoisessa kasvussa ollut metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa päätyen vain 0,6 miljardiin euroon. Puun tuonti Suomeen sujui viimevuotiseen tahtiin. Venäjän osuus tuontipuusta on lisääntymässä.

Puu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli hieman suurempi kuin tammi- ja helmikuussa, jolloin puun tuonti maahamme oli erittäin vähäistä. Maaliskuussa tuodusta puusta 77 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Itärajan takaa tulevan puun osuus tuonnista on ollut nousussa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puuta tuotiin 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä ei ole 2000-luvulla jäänyt kertaakaan näin alas. Puun tuonti vakiintui vuoden 2009 alussa selvästi aiempaa alemmalle tasolle, mistä johtuen kuluvan vuoden alussa tuotu määrä jäi vain 5 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten.

Tammi–maaliskuussa puutavaralajeista tuotiin eniten haketta, jonka määrä ylsi 0,8 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta (0,6 milj. m³). Muiden puutavaralajien tuonti oli selvästi vähäisempää. Vuoden ensimmäisen neljänneksen puun tuonnista 75 prosenttia oli peräisin Venäjältä ja 22 prosenttia Baltian maista.

Maaliskuussa hakkeen tuontihinta rajalla oli 32,0 euroa kuutiometriltä ja koivukuitupuun 37,8 euroa kuutiometriltä. Hakkeen reaalihinta on liukunut alaspäin, mutta maaliskuussa aleneva kehitys kuitenkin tasaantui. Koivukuitupuun reaalihinta on pysynyt alkuvuoden varsin vakaana.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta maaliskuussa 0,6 miljardin euron arvosta. Vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena tapahtunut viennin elpyminen kääntyi notkahdukseen maaliskuussa. Maaliskuussa metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin arvo oli pienin koko 2000-luvun aikana lukuun ottamatta kesäkuuta 2005, jolloin paperiteollisuuden työtaistelu verotti viennin arvoa.

Vaisusta maaliskuusta huolimatta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 6 prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät olivat lisääntyneet edellisvuodesta 11 prosentilla. Viennin arvon kasvua kuitenkin hidasti papereiden ja kartongin matalalla pysytellyt hintataso. Sahatavaran vientimäärät olivat supistuneet vuoden takaisesta 9 prosentilla ja vanerin lisääntyneet 22 prosentilla. Sahatavaran vientihinnat olivat selvästi viime vuoden alkua korkeammat. Vanerin hinnat jäivät puolestaan viime vuoden alkuneljännestä alhaisemmiksi, vaikkakin vanerin hinta on ollut viime kuukausina noususuunnassa.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte