METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2010, 14.4.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti oli tammikuussa vähäistä

Tammikuun puun tuonti jäi 0,6 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli pienin kuukausituonti 13 vuoteen. Reilut kaksi kolmasosaa puusta tuli Venäjältä. Tärkeimmät tuodut puutavaralajit olivat hake ja koivukuitupuu.

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa vain 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti sitten vuoden 1997 tammikuun. Puun tuonnin taso onkin vuoden 2008 jälkeen pudonnut selvästi.

Tammikuun tuontimäärästä 70 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus tuonnista oli 17, Viron 11 ja Ruotsin 2 prosenttia. Muualta ei Suomeen puuta tullutkaan.

Puutavaralajeista tuotiin viime vuoden tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi hieman yli 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta, jonka määrä jäi niukasti alle 0,2 miljoonan kuutiometrin. Muiden puutavaralajien tuonti jäi vähäiseksi.

Havutukin ja koivukuitupuun tuontihinnat ovat olleet viimeisen puolen vuoden aikana hienoisessa nousussa. Tuontihakkeen hinta on puolestaan ollut laskusuunnassa. Tammikuussa mäntytukista maksettiin rajalla 60,0 euroa kuutometriltä ja kuusitukista 53,1 euroa kuutiometriltä. Koivukuitupuun hinta oli 38,4 euroa kuutiometriltä ja hakkeen 31,0 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Tammikuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 0,7 miljardin euron arvosta. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna metsäviennin reaaliarvo kasvoi 17 prosentilla, vaikkakin se jäi viime vuoden loppuneljänneksen kuukausia pienemmäksi. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli tammikuussa 0,1 miljardia euroa. Massa- ja paperiteollisuus vei tuotteitaan 0,6 miljardin euron arvosta.

Suomen tavaraviennin arvo oli tammikuussa 3,3 miljardia euroa, josta metsäteollisuustuotteet muodostivat 22 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennin arvosta kohosi aiempaa korkeammaksi, sillä kolmena edeltävänä vuonna osuus on jäänyt alle 20 prosentin.

Sahatavaran vientihinnat olivat tammikuussa edelliskuukauteen verrattuna nousussa. Mäntysahatavaran vientihinta rajalla oli 192 ja kuusisahatavaran 184 euroa kuutiometriltä. Papereiden hinnat eivät juuri muuttuneet edelliskuukaudesta. Päällystetyn aikakauslehtipaperin vientihinta oli 577 euroa tonnilta ja päällystetyn hienopaperin 617 euroa tonnilta.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte