METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2010, 19.3.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäviennin reaaliarvo supistui viidenneksen edellisvuodesta.

Vuonna 2009 puun tuonti Suomeen putosi alle puoleen edellisvuotisesta jääden vain 9,1 miljoonaan kuutiometriin. Taantuman painama metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tiedot ovat ennakkotietoja.

Puu

Suomeen tuotiin vuonna 2009 kaikkiaan 9,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti väheni alle puoleen edellisvuodesta ja jäi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 alle kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. Puun kuukausituonti säilyi koko vuoden ajan varsin tasaisena pysytellen noin 0,8 miljoonan kuutiometrin suuruusluokassa. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta (hankinta = markkinahakkuut + tuonti - vienti) jäi viime vuonna 18 prosenttiin, kun vielä edellisvuonna sen osuus ylsi 29 prosenttiin. Venäläisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden koti- ja ulkomaisen puun hankinnasta oli 12 prosenttia.

Maahamme vuonna 2009 tuodusta puusta kaksi kolmannesta (6,1 milj. m³) oli lähtöisin Venäjältä. Vaikka venäläisen puun määrä supistuikin, sen osuus tuonnista kasvoi. Seuraavaksi eniten puuta tuli Suomeen Latviasta (1,1 milj. m³) ja Virosta (0,9 milj. m³). Ruotsi oli vielä edellisvuonna Suomen toiseksi tärkein ulkomaisen raakapuun lähde, nyt tuonti sieltä putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin eli noin viidennekseen vuoden takaisesta.

Tuonnin puutavaralajijakautuma muuttui selvästi edellisvuotisesta. Vuosia ylivoimaisesti eniten tuotuna puutavaralajina pysytelleen koivukuitupuun määrä supistui rajusti, ja tärkeimmäksi tuontipuutavaralajiksi vaihtui hake (3,2 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti kutistui 1,8 miljoonaan kuutiometriin. Polttopuu oli ainoa puutavaralaji, jonka tuonti lisääntyi selvästi edellisvuodesta. Polttopuuta tuli Suomeen 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Puuta vietiin Suomesta 1,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2009. Määrä supistui noin neljänneksellä edellisvuodesta. Suomesta vietiin lähinnä mäntyä ja haketettua puuta. Vientipuun määrästä 59 prosenttia meni Ruotsiin. Sekä Libyan että Egyptin osuus oli 14 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2009 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 8,5 miljardin euron arvosta. Niiden viennin reaaliarvo supistui 20 prosentilla edellisvuodesta ja jäi peräti 34 prosenttia pienemmäksi kuin edeltävän kymmenen vuoden aikana keskimäärin (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Metsäviennin arvo supistui kuitenkin edellisvuodesta vähemmän kuin Suomen koko tavaraviennin arvo, sillä taantuma puraisi metsäteollisuutta aiemmin kuin Suomen muuta vientiä. Metsäteollisuustuotteet kattoivat Suomen koko viennin arvosta 19 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät supistuivat selvästi edellisvuodesta kaikissa tuoteryhmissä. Koko puutuoteteollisuuden viennin reaaliarvo (1,7 mrd. €) väheni 27 prosentilla. Sahatavaran vientimäärä putosi 13 prosentilla ja vanerin peräti 38 prosentilla. Sahatavaran ja vanerin vientihinnat olivat myös edellisvuotta alhaisemmat, joten sahatavaraviennin reaaliarvo (0,9 mrd. €) putosi 16 prosentilla ja vanerin (0,3 mrd. €) jopa 42 prosentilla. Mäntysahatavaran viennistä (2,8 milj. m³) neljännes päätyi Egyptiin. Kuusisahatavaran (2,0 milj. m³) tärkein vientimaa oli Ranska reilun viidenneksen osuudellaan.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin reaaliarvo (6,8 mrd. €) aleni 18 prosentilla edellisvuodesta. Paperin vientimäärä väheni 23 prosentilla ja kartongin 14 prosentilla. Paperin ja kartongin vientihinnat olivat hieman edellisvuotista korkeampia, joten massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo ei supistunut niin jyrkästi kuin puutuoteteollisuuden. Reaalisesti paperin viennin arvo väheni 18 prosentilla ja kartongin 6 prosentilla vuoden takaisesta. Paperia ja kartonkia vietiin eniten Saksaan.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen vuonna 2009 yhteensä 1,2 miljardin euron arvosta, ja tuonti supistui edellisvuodesta reaalisesti 18 prosenttia. Eniten tuotiin paperin ja kartongin jalosteita, jotka muodostivat noin neljänneksen metsäteollisuustuotteiden tuonnista.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte