METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 17/2010, 5.5.2010

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009

Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia vuonna 2009

Kantohinnat jatkoivat laskuaan vuonna 2009 päätyen vuositasolla reaalisesti 14 prosenttia alle edellisvuoden hintatason. Havutukin hinnat laskivat 13–14 ja koivutukin 21 prosenttia. Havukuitupuun hinnat laskivat 12–14 ja koivukuitupuun 9 prosenttia. Kaikkien puutavaralajien sekä kanto- että hankintahinnat laskivat kaikilla metsäkeskusalueilla, eikä alueiden välillä ollut tässä suhteessa merkittäviä eroja.

Metsäteollisuuden huono markkinatilanne ja vähentynyt puun tarve, suuret hakatun puun varastot ja talvileimikkovarantojen purkuun sopivat puunkorjuukelit olivat taustalla, kun puukauppa lähes pysähtyi helmikuussa 2009. Kaupanteko piristyi vasta syksyllä, ja niin yksityismetsien tilastoitu puukauppamäärä jäi poikkeuksellisen matalaksi, 16 miljoonaan kuutiometriin. Se on alle puolet kymmenen edellisen vuoden keskimäärästä. Talven hyvät korjuukelit hyödynnettiin, ja teollisuuspuuta hakattiin 41 miljoonaa kuutiometriä, mikä on ”vain” 24 prosenttia alle edeltävän kymmenen vuoden keskiarvon. Suhteellisesti eniten tässä vertailussa vähenivät yksityismetsien tukkipuuhakkuut, yli 40 prosenttia, mikä piti hakkuiden rakenteen edelleen tavallista kuitupuuvaltaisempana.

Heikko kysyntä laski raakapuun hintoja vuonna 2009. Alimmillaan kantohinnat olivat mäntytukilla toukokuussa ja kuusitukilla sekä kuitupuutavaralajeilla elokuun alussa. Koivutukin hinta jatkoi laskuaan koko vuoden. Vuositasolla kantohinnat laskivat reaalisesti keskimäärin 14 prosenttia, vaihdellen metsäkeskusalueittain välillä 13–17, ja nimellisesti 19 prosenttia edellisvuodesta. Nimellishinnat on muunnettu reaalisiksi tukkuhintaindeksillä, jonka pisteluku poikkeuksellisesti laski vuonna 2009.

Vuositasolla mäntytukin keskimääräinen kantohinta aleni reaalisesti 14, kuusitukin 13 ja koivutukin 21 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuun osalta vastaavat muutokset olivat: mänty –12 %, kuusi –14 % ja koivu –-9 %.

Nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu)
kantohintataso 1995–2009
  Nimellinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
Reaalinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
1995 109 109
1996 112 2,4 110 0,9
1997 118 5,5 116 5,3
1998 121 2,9 122 5,5
1999 121 –0,2 123 0,4
2000 126 4,2 120 –2,2
2001 122 –3,3 117 –2,5
2002 124 2,0 120 2,6
2003 122 –2,1 119 –1,1
2004 118 –3,2 115 –3,0
2005 119 1,0 112 –2,2
2006 127 7,1 114 1,8
2007 160 25,3 142 23,9
2008 148 –7,2 122 –13,8
2009 119 –19,4 105 –14,0
(1/1995=100)

 

 Kuva 1. Puun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1987-2007 ja Kuva 2 Yksityismetsien puukauppojen nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu) kantohintataso 1987-2007 (1/1987=100)


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte