METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 48/2010, 14.12.2010

Metsämaan omistus 2009

Metsänomistajia 739 000

Suomalaiset omistavat metsää yksin tai puolison kanssa (yhteensä 424 100 henkilöä), verotusyhtymissä (141 400) ja kuolinpesien (173 200) kautta. Yhteensä omistajia on siis lähes 739 000, kun omistuksen minimivaatimuksena on kaksi hehtaaria metsämaata. Sekä suurten että pienten tilojen lukumäärä on lisääntynyt vuoteen 2006 verrattuna.

(Tiedote taulukkoineen PDF-muodossa)

Tässä metsätilastotiedotteessa tarkastellaan lähinnä yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumääriä ja pinta-aloja. Osa taulukoista kattaa myös muut metsänomistajaryhmät. Metsätilakokonaisuudella tarkoitetaan saman omistajan kaikkea metsäomaisuutta – sijainnista riippumatta – yhtenä kokonaisuutena, joka tässä tilastoidaan omistajan asuinpaikkakunnan mukaan. Tiedotteen taulukossa 5 on ”perinteinen” verohallinnon metsänhoitomaksuvelvoitteen seurantaan perustuva metsälötilasto. Siinä saman metsänhoitoyhdistyksen toimialueella sijaitseva saman omistajan metsäomaisuus muodostaa metsälön. Niiden kokonaislukumäärä on 442 000, kun edellä mainittuja metsätilakokonaisuuksia on kaikkiaan 375 000.

Yksityishenkilöillä (henkilö- tai perheomistus, verotusyhtymät ja kuolinpesät) oli omistuksessaan 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta, joilla oli hallussaan keskimäärin 30,1 hehtaaria metsämaata. Metsänomistajien lukumäärä ylsi kuitenkin 739 000 henkilöön, sillä samalla metsätilakokonaisuudella oli tavallisesti useita omistajia (puolisot, kuolinpesän tai yhtymän jäsenet). Keskimäärin henkilö- ja perheomistuksessa olevalla metsätilakokonaisuudella oli 1,7 omistajaa, verotusyhtymällä 3,0 omistajaa ja kuolinpesällä 4,0 omistajaa.

Verrattaessa yksityishenkilöiden omistamia metsätilakokonaisuuksia kokoluokittain vuosina 2009 ja 2006 (josta ensimmäiseksi laadittiin tällainen tilasto) havaitaan sekä pienten, metsämaa-alaltaan alle kymmenen hehtaarin tilojen että suurten, yli sadan hehtaarin tilojen lukumäärän lisääntyneen. Näissä kokoluokissa nettomuutos oli kolmessa vuodessa + 4 500. Vaikka alle kymmenen metsähehtaarin tilojen lukumäärä oli kasvanut lähes parikymmenkertaisesti yli sadan metsähehtaarin tiloihin verrattuna, metsämaan ala oli kuitenkin lisääntynyt vähintään sadan hehtaarin tiloilla enemmän (51 000 ha) kuin alle kymmenen hehtaarin tiloilla (15 700 ha). Metsänomistus on siis pirstoutunut useampiin käsiin, mutta metsämaa on keskittynyt yhä suuremmille metsänomistajille. Tilojen määrä väheni 20 ja 100 metsähehtaarin välillä olevissa kokoluokissa.

Alle 20 metsähehtaarin tiloja oli lukumääräisesti 60 prosenttia kaikista tiloista, mutta niiden osuus metsämaan alasta oli 17 prosenttia. Sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa lukumääräisesti yleisimmin omistettuja olivat kooltaan 20–49 metsähehtaarin tilat, joita oli lähes neljännes tiloista ja joiden osuus metsämaan alasta oli hieman yli neljäsosa. Vaikka yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain viisi prosenttia, niiden osuus metsäalasta oli runsas neljännes. Suurimpia, yli 1 000 metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia oli yksityisomistuksessa 72. Ne kattoivat yhden prosentin Suomen metsämaan pinta-alasta.

Kaikkiaan verohallinnon rekisteri kattaa 17,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata. Tämä poikkeaa Metlan valtakunnan metsien inventoinnin metsämaan alasta (20,1 milj. ha), sillä verohallinnon tiedot pohjautuvat entisen metsäverojärjestelmän vanhoihin veroluokituksiin, kun taas Metlan inventointitiedot perustuvat vuosina 2004–2008 tehtyihin maastomittauksiin. Verohallinnon mukaan yksityishenkilöt omistivat 10,5 miljoonaa metsämaahehtaaria. Tästä oli henkilö- tai perheomistuksessa 7,8 miljoonaa hehtaaria, verotusyhtymillä 1,6 miljoonaa hehtaaria ja kuolinpesillä 1,1 miljoonaa hehtaaria.

Muiden metsänomistajaryhmien hallussa oli 6,7 miljoonaa metsämaahehtaaria. Valtio, kunnat, seurakunnat ja muut julkisyhteisöt hallinnoivat 4,8 miljoonaa hehtaaria. Osakeyhtiöt omistavat 1,6 miljoonaa hehtaaria. Yhteismetsien metsämaan kokonaispinta-ala jäi 0,3 miljoonaan hehtaariin.

Seuraava tilasto tästä aiheesta julkaistaan joulukuussa 2011. Metla julkaisee ensi vuoden aikana myös Suomalainen metsänomistaja 2010 -tutkimuksen, jonka tuloksissa esitellään yksityiskohtaisemmin yksityismetsänomistuksen rakennetta ja metsien käyttöä.

Kuvat 1-4
Kuva 5


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte