METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2010, 17.6.2010

Metsämaan omistus 2006–2008

Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt

Suomessa oli vuoden 2008 lopussa yksityisten henkilöiden omistamia, vähintään kahden metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia 345 000 kappaletta. Niiden keskikoko oli 30 hehtaaria. Sekä suurten että pienten tilojen lukumäärä lisääntyi vuoteen 2006 verrattuna. Yksityishenkilöiden omistamia, vähintään 1 000 metsämaahehtaaria käsittäviä metsätiloja oli 69.

(Tiedote taulukoineen pdf-muodossa)

Tässä metsätilastotiedotteessa tarkastellaan lähinnä yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumääriä ja pinta-aloja. Osa taulukoista kattaa myös muut metsänomistajaryhmät. Metsätilakokonaisuudella tarkoitetaan tässä metsänomistajan eri puolella Suomea omistamien kiinteistöjen yhteenlaskettua metsämaan pinta-alaa, joka tilastoidaan omistajan asuinpaikkakunnan mukaan. Kun tekstissä puhutaan esimerkiksi Etelä-Suomessa olevista tiloista, sillä tarkoitetaan, että metsätilaa hallitaan Etelä-Suomesta, koska omistaja asuu Etelä-Suomessa. Tästä huolimatta metsätila kokonaisuudessaan tai osa siitä voi sijaita Pohjois-Suomessakin. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyvät laatuselosteesta.

Yksityishenkilöillä (yksin tai tai puolison kanssa omistettu, verotusyhtymät ja kuolinpesät) oli omistuksessaan 345 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta, joilla oli hallussaan keskimäärin 30,3 hehtaaria metsämaata. Metsänomistajien lukumäärä ylsi kuitenkin 735 000 henkilöön, sillä samalla metsätilakokonaisuudella oli tavallisesti useita omistajia (puolisot, kuolinpesän tai yhtymän jäsenet). Keskimäärin metsänomistajan yksin tai yhdessä puolison kanssa omistamalla metsätilakokonaisuudella oli 1,7 omistajaa, verotusyhtymällä 3,0 omistajaa ja kuolinpesällä 4,0 omistajaa.

Verrattaessa yksityishenkilöiden omistamia metsätilakokonaisuuksia kokoluokittain vuosina 2008 ja 2006 havaitaan sekä pienten, metsämaa-alaltaan alle kymmenen hehtaarin tilojen, että suurten, yli sadan hehtaarin tilojen lukumäärän lisääntyneen. Kolmessa vuodessa muodostui lähes 7 700 uutta tilakokonaisuutta. Vaikka alle kymmenen metsähehtaarin tilojen lukumäärä oli kasvanut yhdeksänkertaisesti yli sadan metsähehtaarin tiloihin verrattuna, metsämaan ala oli kuitenkin lisääntynyt vähintään sadan hehtaarin tiloilla yli seitsemänkertaisesti (58 000 ha) verrattuna alle kymmenen hehtaarin tilojen pinta-alalisäykseen (7 800 ha). Metsänomistus on siis pirstoutunut useampiin käsiin, mutta metsämaa on keskittynyt yhä suuremmille metsänomistajille. Kymmenen ja sadan metsähehtaarin välillä olevissa kokoluokissa tilojen määrä väheni. Eniten vähenivät Etelä-Suomessa 20–49 metsämaahehtaarin tilat ja Pohjois-Suomessa 50–99 hehtaarin tilat.

Alle 20 metsähehtaarin tiloja oli lukumääräisesti 60 prosenttia kaikista yksityishenkilöiden tiloista, mutta niiden osuus metsämaan pinta-alasta oli 17 prosenttia. Sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa lukumääräisesti yleisimmin omistettuja olivat kooltaan 20–49 metsähehtaarin tilat, joita oli lähes neljännes tiloista ja joiden osuus metsämaan alasta oli hieman yli neljäsosa. Vaikka yli sadan hehtaarin metsätiloja oli vain viisi prosenttia, niiden osuus metsäalasta oli lähes kolmannes. Suurimpia yli 1 000 metsämaahehtaaria sisältäviä yksityishenkilöiden omistamia metsätilakokonaisuuksia oli Suomessa 69, ja ne kattoivat yhden prosentin yksityishenkilöiden omistaman metsämaan pinta-alasta.

Kaikkiaan verohallinnon rekisteri kattaa 17,4 miljoonaa hehtaaria metsämaata. Tämä poikkeaa Metlan valtakunnan metsien inventoinnin metsämaan alasta (20,1 milj. ha), sillä verohallinnon tiedot maapohjan laadusta perustuvat eri ajoilta peräisin oleviin metsän veroluokitustietoihin, kun taas Metlan inventointitiedot pohjautuvat tuoreimpiin, vuosina 2004–2008 tehtyihin maastomittauksiin. Verohallinnon mukaan yksityishenkilöt omistivat 10,5 miljoonaa metsämaahehtaaria. Tästä oli yksin tai puolison kanssa omistettua 7,8 miljoonaa hehtaaria. Verotusyhtymillä oli 1,5 miljoonaa hehtaaria ja kuolinpesillä 1,2 miljoonaa hehtaaria.

Muiden metsänomistajaryhmien hallussa oli 7,0 miljoonaa metsämaahehtaaria; Valtio, kunnat ym. hallinnoi 5,0 miljoonaa hehtaaria. Osakeyhtiöt omistivat 1,6 miljoonaa hehtaaria. Yhteismetsien metsämaan kokonaispinta-ala jäi 0,3 miljoonaan hehtaariin.

Seuraava tilasto tästä aiheesta julkaistaan joulukuussa 2010. Metla julkaisee kuluvan vuoden aikana myös Suomalainen metsänomistaja 2010 -tutkimuksen, jonka tuloksissa esitellään yksityiskohtaisemmin yksityismetsänomistuksen rakennetta ja metsien käyttöä.

Kuvat 1-4
Kuva 5


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte