METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2010, 22.4.2010

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2009

Vuoden 2009 markkinapuun hakkuut 41 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2009 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi ja pienimmäksi sitten vuoden 1992. Hakkuukertymä romahti 47,7 ja puuston kokonaispoistuma 59,4 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden vaikeudet jatkuivat vuonna 2009 maailmantalouden taantuman pitkityttyä. Tuotantomäärien ollessa alhaiset myös markkinahakkuiden määrä jäi pienimmäksi sitten vuoden 1992 hakkuumäärän. Kaikkiaan raakapuuta hakattiin 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä eli 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös raakapuun tuonti jäi vähäiseksi. Puuta tuotiin noin 9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli alle puolet edellisvuoden määrästä.

Vuonna 2009 markkinahakkuut painottuivat edellisvuoden tapaan kuitupuuhun tukkipuun kysynnän pysyttyä laimeana vielä vuoden alkupuolella. Kuitupuuta hakattiin kaikkiaan 24,2 miljoonaa kuutiometriä eli 20 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tukkipuun hakkuumäärä, 16,8 miljoonaa kuutiometriä, jäi 22 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi.

Vuonna 2009 77 prosenttia teollisuuden käyttöön menneestä kotimaisesta puusta oli peräisin yksityismetsistä. Yksityismetsistä hakattiin 32,1 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, mikä oli 9 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pystykauppojen puita kertyi 25,5 ja hankintakauppojen puita 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Sekä pysty- että hankintakauppojen puumäärät pienenivät edellisvuodesta 22 prosenttia.

Valtaosa yksityismetsien puumäärästä kertyy pystykaupoista, joiden osuus vuonna 2009 oli keskimäärin 79 prosenttia. Hankintakauppojen osuus jäi näin ollen noin viidennekseen. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Runsaimmin hankintahakkuita tehtiin Pohjois-Pohjanmaan alueella, missä 34 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista. Suhteellisesti vähiten hankintapuuta kertyi puolestaan Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella, missä hankintapuun osuus jäi 11 prosenttiin.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 4,2 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Pohjois-Savosta 4,0 ja Keski-Suomesta 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 9,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 12 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Vuoden 2009 hakkuukertymä romahti edellisvuodesta yli kymmenellä miljoonalla kuutiometrillä 47,7 miljoonaan kuutiometriin, josta yksityismetsien osuus oli 38,4 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen kerran hakkuukertymä oli näin alhaisella tasolla lamavuonna 1993. Vuoden 2009 puuston poistumatiedot sisältävät valtakunnan metsien inventointitiedoista lasketut uudet luonnonpoistuma- ja metsähukkapuuosuudet. Luonnonpoistuma kasvoi 4,7 ja metsähukkapuu 7,0 miljoonaan kuutiometriin. Puuston kokonaispoistuma (runkopuuta) supistui 59,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä on 2,7 prosenttia puuvarannosta. Vuotuinen puuston kasvu on lähes 100 miljoonaa kuutiometriä. Puuston poistuman osuus kasvusta jäi 60 prosenttiin vuonna 2009.

Puuston poistuman laskentamenetelmää on muutettu. Tiedot luonnonpoistumasta ja metsähukkapuusta perustuvat nyt valtakunnan metsien 10. inventoinnin pysyviltä koealoilta (noin 12 000 kpl) tehtyihin mittauksiin. Vuoden 2009 kokonaispoistumasta (59,4 milj. m³) oli luonnonpoistuman osuus 4,7 ja metsähukkapuun osuus 7,0 miljoonaa kuutiometriä. Uudet arviot metsähukkapuusta kasvattivat lehtipuun suhteellista osuutta poistumasta.

Metla julkaisee tarkemmat tiedot uusista luonnonpoistuman ja metsähukkapuun laskelmista erillisenä Metsätilastotiedotteena, joka ilmestyy toukokuun alkupuolella.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte