METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2009, 27.7.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti oli huippulukemissa vuonna 2008, mutta metsäteollisuuden vienti yskähteli

Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2008 eli kaikkien aikojen toiseksi suurin määrä. Tuontia vauhditti Venäjän puutullien uhka. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo (11,4 mrd. €) supistui reaalisena 15 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteita vietiin eniten Saksaan.

Puu

Vuonna 2008 Suomeen tuli ulkomailta 20,3 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä vastasi noin 40 prosenttia kotimaisen puun markkinahakkuista ja muodosti vajaan kolmanneksen suomalaisen metsäteollisuuden puun hankinnasta.¹

Puun tuontivauhtiin vaikuttivat Venäjän päätökset korkeista puun vientitulleista, joiden piti astua voimaan vuoden päätyttyä. Huippuvauhdissa ollut tuonti alkoi supistua lokakuusta lähtien, eikä edes Venäjän marraskuinen päätös tullikorotusten voimaantulon lykkäämisestä enää muuttanut tilannetta metsäteollisuusyritysten vähennettyä riippuvuuttaan venäläisestä puusta. Tuonti jatkui selvästi aiempaa vähäisempänä myös vuoden 2009 alkupuolella.

Venäläisen puun osuus vuoden 2008 tuonnista oli 60 prosenttia (12,2 milj. m³) eli hieman alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Ruotsista (2,1 milj. m³), Latviasta (1,8 milj. m³) ja Virosta (1,2 milj. m³). Tuonti Ruotsista kasvoi Latvian ohi.

Tärkein tuonnin puutavaralaji oli koivukuitupuu (7,4 milj. m³). Seuraavaksi eniten tuli haketta (4,1 milj. m³), mäntykuitupuuta (2,9 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (2,5 milj. m³). Tuonnin puutavaralajijakauma muuttui edellisvuodesta. Kuitupuun (ml. muu lehtipuu) ja hakkeen yhteenlaskettu tuonti kasvoi 17,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastasi 86 prosenttia tuonnin määrästä (vuotta aiemmin 82 %). Tukin osuus sen sijaan supistui vain 2,0 miljoonaan kuutiometriin eli 10 prosenttiin Suomeen rahdatusta puusta.

Vuonna 2008 Suomesta vietiin ulkomaille yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja siitä kaksi kolmannesta meni Ruotsiin.

¹Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut – puun vienti + puun tuonti

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin vuonna 2008 metsäteollisuustuotteita 11,4 miljardin euron arvosta, mikä vastasi enää 17 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo supistui 11 prosenttia ja reaaliarvo 15 prosenttia edellisvuodesta. Suomen koko tavaravienti pysyi nimellisarvoisena ennallaan mutta supistui reaaliarvoisena 5 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi).

Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät putosivat selvästi niin puutuoteteollisuudessa kuin massa- ja paperiteollisuudessakin. Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat myös matalalla. Sahatavaran hinnat halpenivat vuodessa reaalisena 20 prosenttia. Papereiden hintataso oli jo ennestään alhainen pitkään jatkuneen hintojen laskun seurauksena. Edellisvuodesta paperin keskihinta aleni reaalisena 2 prosentilla.

Suomalaisia metsäteollisuustuotteita vietiin entiseen tapaan eniten Saksaan (2,1 mrd. €) ja Britanniaan (1,2 mrd. €). Kolmanneksi tärkeimmäksi metsäviennin kohdemaaksi nousi Venäjä (0,7 mrd. €) ohi Yhdysvaltojen, Ranskan ja Espanjan. Puutuoteteollisuuden tuotteissa tärkein kauppakumppani oli Britannia (0,3 mrd. €). Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita meni eniten Saksaan (1,9 mrd. €).

Vuonna 2008 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,6 miljardin euron arvosta, ja ne muodostivat 3 prosenttia koko tavaratuonnin arvosta. Tärkein metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. €). Eniten maahamme tuli metsäteollisuustuotteita Ruotsista (0,4 mrd. €) ja Brasiliasta (0,2 mrd. €). Ruotsista tuli lähinnä paperiteollisuuden tuotteita ja Brasiliasta sellua.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte