METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2009, 4.6.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui maaliskuussa vaisuna

Metsäteollisuutuotteiden viennin arvo jäi maaliskuussa vain 0,7 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen vienti (2,0 mrd. €) oli selvästi pienin verrattuna kymmeneen edeltävään vuoteen.

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui vaisuna maaliskuussa määrän jäätyä vain 0,7 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Määrästä kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Kuitupuun tuonti matoi edelleen pohjalukemissa, mutta hakkeen tuonti jatkui suhteellisen vilkkaana.

Puun tuonnin määrä jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vain puoleen edellisvuotisesta, ja samalla tuontipuun hinta on laskenut. Tuonnin puutavaralajijakautuma on myös muuttunut selvästi. Tärkeimmäksi puutavaralajiksi on noussut hake (0,6 milj. m³), jonka osuus tuonnista on kasvanut lähes 30 prosenttiin. Seuraavaksi eniten tammi–maaliskuussa tuotiin polttopuuta, 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuodesta polttopuun ja jätepuun tuonti on lisääntynyt voimakkaasti, kun lähes kaikkien muiden puutavaralajien tuonti on supistunut selvästi.

Puuta vietiin Suomesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Vientivauhti oli sama kuin edellisvuonna.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi maaliskuussa vain 0,7 miljardiin euroon huolimatta hienoisesta kasvusta tammi- ja helmikuuhun verrattuna.

Lama supisti metsäteollisuustuotteiden tammi–maaliskuun kumulatiivisen viennin arvon 2,0 miljardiin euroon (–36 % edellisvuodesta).Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsäteollisuustuotteiden viennin tammi–maaliskuun reaaliarvo ei ole jäänyt kertaakaan näin alhaiseksi. Viennin arvo supistui voimakkaasti kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Havusahatavaran ja puumassojen hinta oli selvästi vuoden takaista alhaisempi, mutta muissa tuoteryhmissä viennin arvon aleneminen johtui lähinnä vientimäärien pienenemisestä.

Suomalaisen puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä eniten Japaniin, massa- ja paperiteollisuuden tuotteita meni eniten Saksaan.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte