METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2009, 6.8.2009

Metsien suojelu 31.12.2008

Toimittaja: Esa Ylitalo

Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on 13 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Pääosa niistä on tiukasti suojeltuja. Yli 80 prosenttia suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä yhteensä 3,0 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Valtaosa niistä, 2,5 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä ne peittävät 22 prosenttia metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa vastaavia metsiä on 0,5 miljoonaa hehtaaria kattaen metsäpinta-alasta 4 prosenttia.

Lähes 70 prosenttia (2,0 milj. ha) suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella eli tiukasti suojeltuja eli kokonaan hakkuiden ulkopuolella (9 % metsäpinta-alasta). Niistä merkittävimpiä ovat erämaa-alueet ja kansallispuistot. Suurin osa (87 %) tiukasti suojelluista metsistä on Pohjois-Suomessa.

Koko metsätalousmaasta (metsä- ja kitumaan lisäksi joutomaa ja muu metsätalousmaa) suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä alueita on 4,8 miljoonaa hehtaaria, 18 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta. Niistä 90 prosenttia on Metsähallituksen hallinnoimia valtion metsiä.

Vuoden 2007 tilastoon (tilanne 1.1.2008) verrattuna ei metsien suojelupinta-aloissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien kokonaisala kasvoi vuodessa vajaalla prosentilla (+19 000 ha), josta pääosa oli tiukasti suojeltuja metsiä. Etelä-Suomessa suojelualueet lisääntyivät enemmän kuin Pohjois-Suomessa. Suhteellisesti eniten suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on Pohjois-Suomessa Lapin metsäkeskuksen alueella (31 % metsäalasta). Etelä-Suomessa osuus on suurin Pohjois-Karjalan (6 %) ja Rannikon (5 %) metsäkeskuksien alueilla.

Metsien suojelutilasto perustuu ’Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän’ (SUTI) vuonna 2002 laatimiin tilastointiperiaatteisiin. Tilaston pinta-alatiedot on koostettu Metsähallituksen, ympäristöministeriön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Metsäteollisuus ry:n ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimittamista tiedoista. Pinta-alat kattavat maa-alan ilman vesialueita vuoden 2008 lopun tilanteen mukaisena. Tilastossa metsällä (puustoinen alue) tarkoitetaan metsä- ja kitumaan yhteenlaskettua pinta-alaa. Erilaisia suojelualuetyyppejä on lähes 100 kappaletta. Suojelualuetilastot metsäkeskuksittain ja suojelualuetyypeittäin ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelussa, www.metla.fi/metinfo/tilasto/suojelu/.

Tässä esitetyt metsien suojelupinta-alat eroavat kansainvälisestä MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) -luokittaisista suojelutiedoista johtuen erilaisesta metsän määritelmästä, luokituseroista, luokituksen ajankohdasta ja tiedon lähteestä. MCPFE–vertailuissa lähes puolet EU:n tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa.

Taulukko 1


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Metsien suojelu -osasta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte