METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 15/2009, 5.5.2009

Puun energiakäyttö 2008

Toimittaja: Esa Ylitalo

Metsähakkeen käyttö ennätyslukemiin 2008

Metsähakkeen energiakäyttö kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2008. Kaikkiaan metsähaketta poltettiin 4,6 miljoonaa kuutiometriä, puolitoista kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.Valtaosa siitä - 4,0 miljoonaa kuutiometriä - kului lämpö- ja voimalaitoksissa. Metsäteollisuuden sivutuotepuun kulutus putosi alimmilleen koko 2000-luvun aikana.

Lämpö- ja voimalaitokset

Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2008 kaikkiaan 14,3 miljoonaa kiintokuutiometriä (milj. m³). Käyttö lisääntyi edellisvuodesta 1,3 milj. m³ eli 10 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 27 terawattituntia (TWh), kolmannes kaikesta puuenergiasta ja 7 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta.

Metsähakkeen käytössä saavutettiin uusi ennätys. Lämpö- ja voimalaitokset polttivat metsähaketta vuonna 2008 kaikkiaan 4,0 milj. m³, 1,4 milj. m³ eli yli 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua vauhdittivat kahden edellisen sadekesän aiheuttama polttoturpeen niukkuus ja metsäteollisuuden tuotannon supistumisesta johtunut sivutuotepuun tuotannon väheneminen. Metsähaketta siirtyi myös päästöoikeuksien hintojen romahdettua vuonna 2007 poltettavaksi seuraavana vuonna.

Metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö - 9,5 milj. m³ - oli vuonna 2008 alimmillaan tällä vuosikymmenellä. Merkittävin kiinteä puupolttoaine oli edelleen kuori, jota poltettiin 7,1 milj. m³, puolet kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Saha- ja levyteollisuuden jätepuusta valmistettua puutähdehaketta kului 0,8 milj. m³; erilaisten puupuruja, -lastuja ja -pölyjä 1,6 milj. m³. Puupellettien ja -brikettien käyttö lisääntyi liki 50 prosenttia ja kierrätyspuun yli kaksinkertaistui.

Kiinteitä puupolttoaineita kului energiantuotantoon eniten niiden metsäkeskusten alueilla, joissa on runsaasti metsäteollisuutta. Merkittävintä käyttö oli edelleen Kaakkois-Suomessa, jossa puupolttoaineiden käyttö myös väheni suhteellisesti eniten. Kaakkois-Suomessa poltettiin kuitenkin neljännes kuoresta ja kuudennes kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Suhteellisesti eniten puupolttoaineiden käyttö lisääntyi Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla. Eniten metsähaketta poltettiin Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella.

Hakkuutähteet ovat edelleen metsähakkeen merkittävin raaka-aine. Liki 60 prosenttia lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta valmistetaan avohakkuualueilta kerättävästä oksa- ja latvusmassasta. Edellisvuoteen verrattuna eri raaka-aineista kasvoi suhteellisesti eniten kantohakkeen käyttö, jota käytettiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan 0,6 milj. m³.

Metsähakkeen kokonaiskäyttö

Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään lämmitykseen myös pientaloissa, lähinnä maatiloilla. Uuden, lämmityskauteen 2007/2008 kohdistuneen pientalojen polttopuun käyttötutkimuksen ennakkotulosten mukaan pientalot polttavat nykyisin metsähaketta 0,6 milj. m³ vuodessa. Edelliseen tutkimukseen (2000/2001) verrattuna määrä kasvoi puolitoistakertaiseksi. Yhdessä lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi vuonna 2008 kaikkiaan 4,6 milj. m³:iin. Pientalojen polttopuun käytön lopulliset tulokset julkaistaan kuluvan vuoden kesäkuussa.

Kansallisessa metsäohjelmassa on metsähakkeelle asetettu tavoitteeksi 8-12 milj. m³ vuotuinen käyttö vuoteen 2015 mennessä. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa tavoite on 12 milj. m³ vuoteen 2020 mennessä.

Puupelletit

Vuonna 2008 Suomessa tuotettiin puupellettejä 373 000 tonnia, 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Puupellettien tuotantoa Suomessa vaivasi raaka-ainepula, mikä johti pellettitehtaiden sulkemisiin ja uusien tehdashankkeiden viivästymiseen.

Puupelleteistä vietiin ulkomaille 60 prosenttia. Samanaikaisesti myös puupellettien tuonti kasvoi merkittävästi: vuonna 2008 puupellettejä tuotiin 10 000 tonnia, kun tuonti aikaisempina vuosina on ollut vain muutama kymmenen tonnia. Puupellettien ulkomaankaupan tilastointi täsmentyy vuodesta 2009 alkaen, jolloin puupelletit esitetään ulkomaankauppatilastossa omana nimikkeenään.

Puuenergia 2008

Tilastokeskuksen Energiaennakon mukaan energian kokonaiskulutus oli vuonna 2008 Suomessa 389 TWh, 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta vähensivät teollisuustuotannon supistuminen sekä lämpimät säät. Yksittäisistä energialähteistä eniten väheni hiilen (-26 %) ja polttoturpeen käyttö (-21 %). Sen sijaan koko vuoden hyvänä jatkunut vesitilanne lisäsi vesivoiman käyttöä (+21 %).

Puuperäisten polttoaineiden kulutus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2007. Puupolttoaineita käytettiin yhteensä 82 TWh, viidennes energian kokonaiskulutuksesta. Tilastokeskuksen Energiaennakon tietojen perusteella Metla arvioi vuonna 2008 nestemäisiä puupolttoaineita (metsäteollisuuden jäteliemet) käytetyn 40 TWh ja kiinteitä 41 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista kului energialaitoksissa 27 TWh ja pientaloissa 14 TWh. Puupolttoaineet ovat Suomessa toiseksi merkittävin energialähde öljytuotteiden jälkeen.

Kuva 1. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2008 ja Kuva 2. Metsähakkeen kokonaiskäyttö 2000-2008


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte