METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2009, 10.9.2009

Puukauppa, elokuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa

Teollisuus osti elokuussa 0,6 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Määrä oli 55 prosenttia
suurempi kuin heinäkuussa mutta vain viidennes kymmenen edeltävän vuoden keskiarvosta. Kanto- ja
hankintahinnat nousivat keskimäärin 2 prosenttia heinäkuusta.

Koko vuoden ennätyksellisen hiljaisena käyneessä puukaupassa on näkyvissä pieniä vilkastumisen merkkejä. Teollisuuden puun ostomäärät yksityismetsistä ovat nousseet heinäkuun puolivälistä alkaen, ja elokuussa puuta tuli markkinoille reilut 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli edelleen ajankohtaan nähden pieni mutta kuitenkin lähes kaksinkertainen maalis–heinäkuussa toteutuneisiin puukauppoihin verrattuna. Elokuun 2009 ostomäärä oli noin viidesosa elokuun keskiarvosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuoden elokuun poikkeuksellinen puumäärä – 5,3 miljoonaa kuutiometriä – selittyy pitkälti ensiharvennuspuun verovapauden päättymiselle kuun lopussa.

Tammi–elokuun kumulatiivinen puukauppa – 4,3 miljoonaa kuutiometriä – jäi neljäsosaan viime vuoden vastaavan jakson volyymista. Eniten supistuivat kuitupuun ostomäärät, joissa laskua oli puulajista riippuen 76–80 prosenttia. Teollisuudella on edellisiltä vuosilta vielä runsaasti kuitupuuta varastoissa, ja massa- ja paperiteollisuuden tuotannon supistuessa kuitupuulle ei ole ollut kysyntää. Sekä mänty- että kuusitukkia ostettiin 67 prosenttia viimevuotista vähemmän.

Puukauppaa käytiin elokuussa keskimäärin noin neljännes alemmilla kantohinnoilla kuin vuosi sitten. Mäntytukista maksettiin elokuun pystykaupoissa keskimäärin 43 euroa (–27 %) ja kuusitukista 44 euroa (–25 %) kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuitupuu halpenivat edellisvuodesta viidenneksen, kuusikuitupuulla lasku oli pienempi: 17 prosenttia. Hankintakaupoilla ostettu puu on vuoden aikana halventunut keskimäärin noin neljänneksen.

Heinäkuun tilastoihin verrattaessa puun hinnat ovat kuitenkin pääsääntöisesti nousseet. Elokuussa maksetut kantoja hankintahinnat olivat keskimäärin 2 prosenttia korkeampia kuin kuukautta aikaisemmin.

Puukaupan tilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen. Sahatukin kysyntä ylittää monilla alueilla tarjonnan, ja syksyn korjuuseen soveltuvat havutukkileimikot ovat teollisuuden ostolistojen kärjessä. Myös energiapuulla on hyvä kysyntä, mutta kuitupuukaupan vilkastumista saataneen odottaa myöhempään syksyyn. Loppuvuoden puukauppaa vauhdittaa puunmyyntitulojen 50 prosentin verohuojennus, joka puolittuu ensi vuonna.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte