METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 27/2009, 7.7.2009

Puukauppa, kesäkuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa

Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä jäi kesäkuussa 0,36 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli alle viidenneksen vuoden takaisesta. Puukaupan hiljaiselo on jatkunut koko alkuvuoden.

Yksityismetsien puukauppa jatkui hiljaisena myös kesäkuussa. Metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä oli vain 0,36 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä. Määrä jäi vajaaseen viidennekseen vuoden takaisesta. Edeltävän kymmenen vuoden aikana yksityismetsissä on käyty puukauppaa kesäkuussa keskimäärin lähes 3 miljoonan kuutiometrin verran.

Alkuvuoden yksityismetsien puukauppamäärä jäi poikkeuksellisen pieneksi, sillä tammikuun jälkeen puukauppaa on käyty erittäin verkkaisesti. Tammi-kesäkuun kumulatiiviset puun ostot päätyivätkin vain 3,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä väheni 69 prosenttia edellisvuodesta ja jäi peräti 78 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Hankintakauppapuun määrät laskivat suhteellisesti pystykauppapuuta enemmän. Kuitupuun ostomäärät supistuivat tukin ostomääriä enemmän vuoden takaisesta.

Puun hinnoissa ei tapahtunut kovin suuria muutoksia edelliskuukauteen verrattuna. Mänty- ja kuusitukista maksettiin pystykaupoissa 43 euroa kuutiometriltä ja koivutukista 37 euroa kuutiometriltä. Havutukkien kantohinnat nousivat edelliskuukaudesta. Mäntykuitupuun kesäkuun keskikantohinta oli 14 euroa kuutiometriltä, kuusikuitupuun 19 euroa kuutiometriltä ja koivukuitupuun 13 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hinta säilyi samana edelliskuukaudesta, mutta kuusikuitupuun hinta nousi 1 prosentilla ja koivukuitupuun hinta 4 prosentilla.

Sahatavaran heikko kysyntä vientimarkkinoilla heijastuu kotimaiseen puukauppaan. Eniten kysyntää näyttäisi silti olevan kesäkorjuukelpoisilla havutukkileimikoilla, sillä sahat potevat tukkipulaa. Kuluvan vuoden puukauppaa vauhdittaa metsänomistajien puunmyyntitulojen 50 prosentin verohuojennus, joka puolittuu ensi vuonna.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte