METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2009, 24.4.2009

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia edellisvuotta alempi

Kantohinnat laskivat viime vuonna reaalisesti keskimäärin 14 prosenttia edellisvuodesta. Mäntytukin kantohinnat alenivat vuositasolla 16 prosenttia ja kuusitukin 19 prosenttia. Lasku oli Pohjois-Suomessa selvästi Etelä-Suomen metsäkeskuksia voimakkaampaa.

Yksityismetsien puukaupan määrä jäi vuonna 2008 alle 30 miljoonaan kuutiometriin, mikä merkitsi neljänneksen pudotusta edellisvuoden ennätysmääristä. Markkinahakkuut supistuivat ostomääriä vähemmän teollisuuden purkaessa puuvarastojaan. Samalla hakkuiden rakenne muuttui aiempaa kuitupuuvaltaisempaan suuntaan sahojen puunkäytön supistuessa. Vuonna 2008 keskimääräinen reaalinen kantohintataso jäi 14 prosenttia alemmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Nimellishinnoilla mitaten kantohintojen lasku oli keskimäärin 7 prosenttia. Viime vuosina hintamuutokset ovat olleet poikkeuksellisen jyrkkiä, sillä vielä vuonna 2007 reaaliset kantohinnat nousivat keskimäärin 24 prosenttia edellisvuodesta. Nimellishinnat on muunnettu reaalisiksi tukkuhintaindeksillä deflatoimalla.

Reaalisen kantohintaindeksin romahdus selittyy pääosin mänty- ja kuusitukin hintojen laskulla. Vuositasolla mäntytukin keskimääräinen kantohinta aleni reaalisesti 16 prosenttia ja kuusitukin 19 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuutavaralajien kysyntä oli parempi ja ne myös pitivät hintatasonsa tukkia paremmin. Mänty- ja koivukuitupuun reaaliset kantohinnat olivat lähes vuoden 2007 tasolla, sitä vastoin kuusikuitupuu halpeni pystykaupoissa 10 prosenttia.

Hankintakaupoissa hintakehitys oli erilainen. Mänty- ja kuusitukin reaaliset hankintahinnat tosin laskivat 7 prosenttia, mutta kuitupuu kallistui. Vuonna 2008 mäntykuitupuun reaalinen hankintahinta oli 12 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Koivukuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa 11 prosenttia ja kuusikuidusta 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.

Hankintakaupoissa hintakehitys oli erilainen. Mänty- ja kuusitukin reaaliset hankintahinnat tosin laskivat 7 prosenttia, mutta kuitupuu kallistui. Vuonna 2008 mäntykuitupuun reaalinen hankintahinta oli 12 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Koivukuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa 11 prosenttia ja kuusikuidusta 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.

Reaalinen kantohintataso laski vuonna 2008 yli 10 prosenttia kaikkien metsäkeskusten alueilla. Pohjois-Suomessa hintamuutokset ovat viime vuosina olleet Etelä-Suomea voimakkaampia, mikä on kasvattanut kantohintojen alueellisia eroja. Eniten – keskimäärin 18 prosenttia – reaaliset kantohinnat alenivat Kainuun metsäkeskuksen alueella. Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa lasku oli keskimäärin 16 prosenttia. Kantohinnat laskivat vähiten, 11 prosenttia, Etelärannikon ja Pohjanmaan alueilla sekä Lounais-Suomessa.

Yksityismetsien puukaupan nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä muunnettu) kantohintataso 1995–2008
  Nimellinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
Reaalinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
1995 109 109
1996 112 2,4 110 0,9
1997 118 5,5 116 5,3
1998 121 2,9 122 5,5
1999 121 –0,2 123 0,4
2000 126 4,2 120 –2,2
2001 122 –3,3 117 –2,5
2002 124 2,0 120 2,6
2003 122 –2,1 119 –1,1
2004 118 –3,2 115 –3,0
2005 119 1,0 112 –2,2
2006 127 7,1 114 1,8
2007 160 25,3 142 23,9
2008 148 –7,2 122 –14,0
(1/1995=100)

 

 Kuva 1. Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat 1987–2008 ja Kuva 2. Yksityismetsien puukaupan nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä muunnettu) kantohintataso 
1987–2008</p>
        <!-- #EndEditable --> </div></td>
  </tr>
  <tr> 
    <td colspan=


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte