METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2008, 11.5.2009

Kantorahatulot 2008

Toimittaja: Esa Uotila

Bruttokantorahatulot laskivat yli neljänneksen

Kantohintojen ja tukkipuun hakkuiden aleneminen pudottivat kantorahatulot edellisvuoden huippulukemista 1,9 miljardiin euroon vuonna 2008. Tulot laskivat reaalisesti 27 prosenttia. Tukkipuun osuus tuloista laski 10 ja kuitupuun nousi 8 prosenttiyksikköä.

Kotimaisen puun kysyntä kääntyi laskuun vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja puukauppaa tehtiin vuonna 2008 heinäkuuhun mennessä neljänneksen vähemmän kuin kymmenenä edellisenä vuonna keskimäärin. Osasyynä kaupan vähyyteen olivat epäselvyydet puukaupan verohuojennusten käytännön toteutuksessa. Heinäkuussa tehtyjen verotuspäätösten jälkeen puukauppa piristyi elo–syyskuussa. Loppuvuonna finanssikriisin synkentäessä talouden näkymiä puukaupat kuitenkin vähenivät ja jäivät vuositasolla 15 prosenttia alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon.

Heikosta metsäteollisuustuotteiden kysynnästä johtuvat seisokit pienensivät teollisuuden puunkäyttöä vuonna 2008 noin 10 miljoonalla kuutiometrillä edellisvuoteen verrattuna. Markkinahakkuut olivat 51 miljoonaa kuutiometriä, ja pudotus edellisvuodesta johtui tukkipuun hakkuiden vähenemisestä noin 7 miljoonalla kuutiometrillä. Raakapuun tuonti jatkui vilkkaana ja nousi 20 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 2008 lopussa metsäteollisuuden valmiin raakapuun varastot olivat arviolta 16–18 miljoonaa kuutiometriä, eli noin kaksinkertaiset kymmenen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Myös talvileimikkovarannot olivat suuret.

Kantohintojen lasku ja tukkipuuhakkuiden väheneminen pudottivat bruttokantorahatulot 1,9 miljardiin euroon, missä laskua edellisvuodesta oli reaalisesti 27 prosenttia. Havutukkipuiden hintojen lasku 16–19 prosentilla ja hakkuumäärien aleneminen pudottivat niistä saatujen tulojen osuuden 66 prosenttiin bruttokantorahatuloista (–10 %-yks.). Mänty- ja koivukuitupuun hinnat pysyivät ennallaan ja kuusikuitu halpeni 10 prosentilla. Kuitupuun hakkuut pysyivät edellisvuoden tasolla ja osuus kantorahatuloista nousi 29 prosenttiin (+8 %-yks.).

Yksityismetsien bruttokantorahatulot laskivat 1,6 miljardiin euroon, mikä on reaalisesti 15 prosenttia alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon. Kuitupuun vahvana jatkunut kysyntä suosi hankintakauppoja, joiden laskennallinen osuus kantorahatuloista nousi 17 prosenttiin (+8 %-yks.). Pystykauppojen osuus oli 75 prosenttia (–8 %-yks.). Loput tuloista olivat laskennallisia ja perustuivat metsänomistajien omaan käyttöön ottaman puutavaran määrää selvittäneisiin tutkimuksiin. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kantorahatulot olivat yhteensä 331 miljoonaa euroa. Yksityismetsien osuus tuloista pysyi 83 prosentissa.

Bruttokantorahatulot laskivat kaikissa metsäkeskuksissa. Vähiten pudotusta oli kuitupuuvaltaisessa Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa (–5 %) ja eniten tukkipuuvaltaisissa Häme-Uusimaan ja Pirkanmaan metsäkeskuksissa (–34 %). Eniten tuloja saatiin edelleen Etelä-Savossa (203 milj. €), Häme-Uudellamaalla (200 milj. €) ja Keski-Suomessa (179 milj. €).

Yksityismetsien hehtaarikohtaiset bruttokantorahatulot jäivät alle 120 euroon vuonna 2008. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tulot olivat keskimäärin 47 euroa hehtaarilta.

Vuonna 2008 markkina- ja kotitarvepuun lisäksi runkopuuta hakattiin energiapuuksi lämpö- ja voimalaitoksille 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuista valtaosa on yksityismetsistä, mutta jaottelua omistajaryhmittäin ei vielä ole tehty. Energiapuun kantohinnoista ei ole luotettavaa ja kattavaa tietoa. Rungoista tehdystä energiapuusta saatu kantorahatulo oli arvion mukaan pari miljoonaa euroa. Muuta kuin runkopuuta kerättiin energiakäyttöön 2,9 miljoonaa kuutiometriä.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/ > Metsätalouden kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot metsätilastotiedotteessa ja Metinfossa metsäkeskuksittaisten kantohintatietojen ilmestymisen jälkeen huhti–toukokuussa.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte