METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2009, 5.5.2009

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2008

Vuoden 2008 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2008 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 51,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta kertyi ennätysmäärä, tukkipuun määrä oli puolestaan alimmillaan sitten vuoden 1993. Vuoden 2008 hakkuukertymä supistui edellisvuodesta 58,3 ja puuston kokonaispoistuma 69,4 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden tuotannon supistumisen myötä markkinahakkuiden määrä jäi vuonna 2008 selvästi edellisvuotista pienemmäksi. Kaikkiaan raakapuuta hakattiin 51,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 6,7 miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2007. Nyt hakattu määrä jäi toiseksi pienimmäksi 2000-luvun vuosittaisten hakkuiden tilastossa. Metsäteollisuus toi myös 20 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuraaka-ainetta käyttöönsä. Tuotu puumäärä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin.

Vuonna 2008 hakkuiden rakenne muuttui selkeästi kuitupuuvoittoiseksi tukkipuun kysynnän heikennyttyä. Tukkeja hakattiin neljännes edellisvuotista vähemmän, yhteensä 21,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta kertyi kaikkiaan 29,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin vuodentakaista enemmän.

Neljä viidesosaa teollisuuden käyttöön menevästä kotimaisesta puusta on peräisin yksityismetsistä. Vuonna 2008 yksityismetsistä hakattiin 40,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 5,8 miljoonaa kuutiometriä eli 13 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pystykauppojen puuta kertyi 32,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 18 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä sen sijaan kasvoi 16 prosenttia nousten 8,4 miljoonaan kuutiometriin.

Valtaosa - vuonna 2008 keskimäärin 80 prosenttia - yksityismetsien hakkuista kertyy pystykaupoista, joissa puun ostaja huolehtii puun korjuusta ja kuljetuksesta. Hankintahakkuissa puun myyjä vastaa korjuusta ja lähikuljetuksesta. Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puunkorjuusta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa. Runsaimmin hankintahakkuita tehtiin Etelärannikon alueella, missä 44 prosenttia yksityismetsien puumäärästä oli peräisin hankintahakkuista. Suhteellisesti vähiten hankintapuuta kertyi puolestaan Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella, missä hankintapuun osuus jäi 11 prosenttiin.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 5,1 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta, Pohjois-Savosta 4,8 ja Keski-Suomesta 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 10,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista pienempi.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Vuoden 2008 hakkuukertymä supistui edellisvuodesta 9 prosenttia 58,3 miljoonaan kuutiometriin, josta yksityismetsien osuus oli 47,8 miljoonaa kuutiometriä. Puuston poistuman osalta on huomioitava, että valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan luonnonpoistuma kasvoi edellisestä mittauksesta 2,1 miljoonaa kuutiometriä 4,9 miljoonaan kuutiometriin. Puuston kokonaispoistuma (runkopuuta) oli 69,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,2 prosenttia puuvarannosta. Vuotuinen puuston kasvu on 99 miljoonaa kuutiometriä. Puuston poistuman osuus kasvusta oli 70 prosenttia.

Puun energiakäyttötietojen perusteella kertymälukuihin on lisätty 1,1 miljoonaa kuutiometriä lämpö- ja voimalaitosten käyttämää runkopuuksi luettavaa polttopuuta. Valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella luonnonpoistuma kasvoi edellisestä mittauksesta 2,1 miljoonaa kuutiometriä 4,9 miljoonaan kuutiometriin. Molemmat muutokset on otettava huomioon verrattaessa vuoden 2008 kertymä- ja poistumalukuja aikaisempien vuosien lukuihin.
Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte