METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2008, 6.3.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä ylsi 18 miljoonaan kuutiometriin

Puun tuonti Suomeen jatkui vilkkaana joulukuussa, jolloin puuta virtasi maahamme 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2007 aikana puuta tuli Suomeen yhteensä 18 miljoonaa kuutiometriä. Loppuvuonna
puun tuonti Ruotsista kasvoi nopeasti. Tuontipuun hinta kallistui jyrkästi vuoden aikana.

Puu

Vuonna 2007 Suomeen tuotiin puuta yhteensä 18,0 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä. Vaikka puun tuonnin määrä supistuikin edellisvuodesta 9 prosentilla, se oli silti kaikkien aikojen kolmanneksi suurin.

Tuontipuu on kallistunut, ja puun tuonnin arvo kasvoikin määrien supistumisesta huolimatta 28 prosentilla edellisvuodesta. Tuontipuun (erityisesti kuitupuun) reaalihintojen jyrkkä nousu alkoi vuoden 2007 alussa. Hinnan kallistuminen pysähtyi vasta vuoden loppupuolella, ja joulukuussa hinnat lähtivätkin jo alaspäin. Kotimaisen puun kantohintojen nousu taittui jo tätä aiemmin heinäkuussa. Ulkomailta tuotu kuitupuu oli joulukuussa kotimaasta hankittua kalliimpaa.

Vuonna 2007 Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmannesta tuli Venäjältä, 9 prosenttia Latviasta, 8 prosenttia Ruotsista ja 6 prosenttia Virosta. Venäjän osuus tuonnista supistui selvästi edellisvuodesta, jolloin sen osuus ylsi vielä 78 prosenttiin.

Kuukausittain tarkasteltuna puun maittaisen tuonnin jakauma muuttui selvästi viime vuoden aikana. Vuoden alussa Venäjän osuus tuonnista oli vielä noin 80 prosenttia, mutta joulukuussa osuus oli pudonnut enää noin puoleen. Venäjän puun vientitullien korotukset ajoittuivat heinäkuuhun. Puun tuonti Ruotsista lisääntyi loppuvuonna voimakkaasti, ja joulukuussa Ruotsin osuus tuonnista oli kivunnut jo 16 prosenttiin.

Vuonna 2007 puun tuonnista kolmannes eli 6,1 miljoonaa kuutiometriä oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta (2,8 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (2,4 milj. m³).

Puuta vietiin Suomesta vuonna 2007 tavanomainen määrä eli 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Vajaa puolet viennistä oli mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 12,5 miljardin euron arvosta vuonna 2007. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ei kasvanut edellisvuodesta, vaikka Suomen tavaraviennin kokonaisarvo lisääntyikin 6 prosentilla 65,5 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennin arvosta on vähitellen supistunut päätyen viime vuonna 19 prosenttiin.

Kesällä 2007 sahatavaran vientihinnat kävivät erittäin korkealla ja lähtivät sen jälkeen liukumaan alaspäin. Joulukuussa sahatavaran vientihinnat olivat pudonneet suunnilleen vuoden takaiselle tasolle. Mäntysahatavarasta maksettiin joulukuussa 213 ja kuusisahatavarasta 209 euroa kuutiometriltä. Puutuoteteollisuuden viennin arvon lisääntyminen 9 prosentilla edellisvuodesta johtuikin valtaosin sahatavaran alkuvuoden hintakehityksestä, sillä puutuoteteollisuuden vientimäärät olivat vähentyneet.

Massa- ja paperiteollisuudessa niin sanoma- kuin aikakauslehtipapereidenkin hinnat lipuivat vuoden mittaan alaspäin. Aikakauslehtipaperi on merkittävin metsäteollisuuden tuoteryhmä, sillä sen vienti muodostaa neljänneksen Suomen metsäteollisuuden viennin arvosta. Päällystetty hienopaperi halpeni, mutta päällystämättömän hienopaperin hinta nousi hieman. Paperien hinnat ovat olleet laskussa jo vuodesta 2001 saakka. Massa- ja paperiteollisuuden vientimäärä ja viennin arvo vähenivät kumpikin 3 prosentilla edellisvuodesta.

Vuonna 2007 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,4 miljardin euron arvosta (kasvua 10 % edellisvuodesta). Metsäteollisuustuotteiden tuonti oli niiden vientiin verrattuna vähäistä. Tärkeimmän tuonnin tuoteryhmän muodostivat paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. €).

Kuvat 1–4.

Kuvat 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte