METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2008, 7.2.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti oli vauhdissa marraskuussa

Puuta tuotiin marraskuussa Suomeen runsaasti, yhteensä 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän korottamat puutullit eivät hiljentäneet tuontia, vaikkakin Venäjän osuus tuonnista supistui. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvoa painoi alaspäin paperin hintataso, myös sahatavaran hinnat olivat kääntyneet laskuun.

Puu

Suomeen tuotiin marraskuussa runsaasti ulkomaista puuta; määrä ylsi kaikkiaan 1,7 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Venäjän heinäkuun alussa korottamat raakapuun vientitullit eivät ole hiljentäneet puuvirtaa Suomeen, mutta Venäjän osuus tuonnista on kuitenkin vuoden aikana vähitellen supistunut. Marraskuussa Venäjän osuus tuontivirrasta jäi 55 prosenttiin, kun se vielä vuoden 2007 alussa oli tyypillisesti noin 80 prosentin luokkaa. Puuvirta Ruotsista on lisääntynyt kesästä lähtien, ja marraskuun tuonnista Ruotsin osuus oli jo 13 prosenttia. Myös puun tuonti Latviasta on hiljalleen kasvanut.

Puun tuonti tammi–marraskuussa oli 16,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä ennakoi koko vuoden 2007 tuonnin päätyvän noin 18 miljoonaan kuutiometriin. Marraskuun loppuun mennessä puun kumulatiivinen tuonti oli 13 prosenttia pienempää kuin vuotta aiemmin. Ero syntyi vuoden alkupuoliskolla, sillä loppuvuonna puuta on tuotu hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–marraskuun tuonnista kolmannes oli koivukuitupuuta (5,5 milj. m³). Seuraavaksi eniten tuli haketta (2,6 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (2,2 milj. m³). Tammi–marraskuussa Suomeen tuotu tukkipuu oli lähtöisin pääasiassa Venäjältä (85 %). Kuitupuussa (sisältää myös hakkeen) Venäjän osuus jäi noin kahteen kolmannekseen.

Puun ja erityisesti kuitupuun reaaliset tuontihinnat ovat nousseet jyrkästi vuoden 2007 alusta lähtien. Puun tuontihinnalla tarkoitetaan hintaa Suomen rajalla (CIF). Ulkomaisesta puusta maksetaankin tällä hetkellä enemmän kuin kotimaasta hankitusta puusta. Tuontipuun hinnan nousu osoittaa kuitenkin marraskuussa jo tasaantumisen merkkejä. Kotimaisen puun hintojen nousu taittui jo kesällä.

Suomesta vietiin puuta tammi–marraskuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Viety määrä oli tavanomainen. Viennistä noin puolet oli mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Marraskuussa 2007 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Suomesta oli 1,1 miljardia euroa. Kyseessä oli normaali kuukausiviennin arvo viimeisen kahden vuoden ajalta.

Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo tammi–marraskuussa ylsi 11,5 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden viennistä kolme neljäsosaa koostui massa- ja paperiteollisuuden tuotteista ja loput puutuoteteollisuuden tuotteista. Suomen tavaraviennin kokonaisarvosta (60,6 mrd. €) metsäteollisuutuotteet kattoivat viidenneksen. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi prosentilla edellisvuodesta. Kasvuvauhti oli selvästi hitaampaa kuin muilla Suomesta vietävillä tuotteilla, joiden vienti lisääntyi 9 prosentilla. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä onkin vähitellen supistunut.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvon kehitykseen on vaikuttanut eniten paperin, kartongin sekä niiden jalosteiden alhainen hintataso. Paperiteollisuuden tuotteiden hinnat ovat liukuneet hiljalleen alaspäin jo vuodesta 2001 lähtien, eikä marraskuukaan muuttanut tilannetta.

Sahatavaran vientihinnat nousivat jyrkästi vuoden 2006 puolivälistä lähtien, mutta hintojen nousu taittui syyskuussa 2007. Marraskuussa sahatavaran hinnat olivat jo pudonneet selvästi, vaikka sahatavarasta maksettiinkin edelleen huomattavasti korkeampia hintoja kuin vuotta aiemmin.

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,3 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo lisääntyi 11 prosentilla edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli hieman yli puolitoistakertainen verrattuna tuontipuun arvoon.

Kuvat 1–3.

Kuva 4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte