METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2008, 15.9.2008

Metsien suojelu 1.1.2008

Toimittaja: Esa Ylitalo

Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on 13 prosenttia metsäpinta-alasta. Tiukasti suojeltujen metsien pinta-ala on kasvanut.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,9 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Valtaosa niistä, 2,5 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä ne peittävät 22 prosenttia metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa vastaavia metsiä on 0,5 miljoonaa hehtaaria kattaen metsäpinta-alasta 4 prosenttia.

Lähes 70 prosenttia (2,0 milj. ha) suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella eli tiukasti suojeltuja (9 % metsäpinta-alasta). Niistä merkittävimpiä ovat erämaa-alueet ja kansallispuistot. Tiukasti suojeltuihin metsiin luetaan myös vielä toteuttamattomat luonnonsuojeluohjelmavaraukset (0,7 milj. ha, uudet Natura 2000 -alueet ml.). Liki 90 prosenttia tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa.

Koko metsätalousmaasta (metsä- ja kitumaan lisäksi joutomaa ja muu metsätalousmaa) suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä alueita on 4,7 miljoonaa hehtaaria, 18 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta. Yli 90 prosenttia niistä on Metsähallituksen hallinnassa.

Vuoden 2005 alkuun perustuvaan tilastoon verrattuna suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien kokonaisala on lisääntynyt 2 prosenttia (63 000 ha) ja tiukasti suojeltujen lähes 8 prosenttia (145 000 ha). Etelä-Suomessa vastaavat kasvuluvut olivat 16 prosenttia (65 000 ha) ja 25 prosenttia (51 000 ha). Pohjois-Suomessa tiukasti suojeltujen metsien pinta-ala kasvoi 6 prosenttia (94 000 ha), kun taas suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien kokonaisala pysyi ennallaan.

Eri ajankohtia kuvaavien tilastojen vertailuun tulee suhtautua varauksin johtuen luokitusten ja tiedonkeruumenetelmien muutoksista. Uusimmassa tilastossa sekä tilastointimenetelmät että pinta-alat ovat tarkentuneet.

Merkittävimpiä muutoksia 1.1.2008 tilastossa olivat erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavien osien (aiemmin luokka ’suojellut metsät, joissa varovaiset hakkuut mahdollisia’) yhdistäminen tiukasti suojeltuihin, luonnontilaisina säilytettävien erämaa-alueisiin. Lisäksi suojelualuetyypin ’muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt’ (rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat alueet) pinta-alat oli aiemmin johdettu yksityismetsissä osin valtakunnan metsien inventoinnin tiedoista. Tässä tilastossa ne perustuvat paikallisiin maastoinventointeihin, mikä pienensi pinta-aloja. Osa alueista puuttuu tilastosta, koska niitä ei ole vielä inventoitu eikä rekisteröity. Muutokset vaikuttivat eniten Pohjois-Suomen tietoihin.

Taulukko 1

Metsien suojelualuetilasto perustuu Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän (SUTI) vuonna 2002 laatimiin tilastointiperiaatteisiin. Tilaston pinta-alatiedot on koostettu Metsähallituksen, ympäristöministeriön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Metsäntutkimuslaitoksen, Metsäteollisuus ry:n ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimittamista tiedoista. Esitetyt pinta-alat kattavat maa-alan ilman vesialueita 1.1.2008. Tilastossa metsällä tarkoitetaan metsä- ja kitumaan yhteenlaskettua pinta-alaa. Erilaisia suojelualuetyyppejä on lähes 100 kappaletta. Suojelualuetilastot julkaistaan metsäkeskuksittain ja suojelualuetyypeittäin Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluissa.

Tässä esitetyt metsien suojelupinta-alat eroavat kansainvälisisestä MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) -luokittaisista suojelutiedoista johtuen erilaisesta metsän määritelmästä, luokituseroista, luokituksen ajankohdasta ja tiedon lähteestä. MCPFE-vertailuissa lähes puolet EU:n tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Metsien suojelu -palvelusta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte