METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 15/2008, 7.5.2008

Puun energiakäyttö 2007

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puun energiakäyttö väheni vuonna 2007 - myös metsähakkeen käyttö notkahti

Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät vuonna 2007 energiantuotantoon kiinteitä puupolttoaineita 13,0 miljoonaa kuutiometriä, 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Koko 2000-luvun jatkunut metsähakkeen käytön kasvu notkahti alaspäin: metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa 2,7 miljoonaa kuutiometriä, 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kiinteät puupolttoaineet

Kiinteitä puupolttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2007 kaikkiaan 13,0 miljoonaa kiintokuutiometriä (milj. m³). Käyttö väheni edellisvuodesta lähes 2 milj. m³ eli 12 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 25 terawattituntia (TWh), kolmannes kaikesta puuenergiasta ja 6 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta.

Metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö, 10 milj. m³, oli vuonna 2007 alhaisimmillaan sitten koko 2000-luvun. Merkittävin puupolttoaine oli edelleen kuori, jota vuonna 2007 kului 7,5 milj. m³, lähes 60 prosenttia kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Erilaisten puupurujen, -lastujen ja -pölyjen käyttö oli 1,7 milj. m³ ja lähinnä saha- ja levyteollisuuden jätepuusta koostuvan puutähdehakkeen 0,9 milj. m³. Kierrätyspuuta poltettiin 0,3 milj. m³ ja puupellettejä ja -brikettejä 42 000 tonnia. Kierrätyspolttoaineeksi luokiteltavan purkupuun erottaminen kierrätyspuusta vuodesta 2007 alkaen vähensi kierrätyspuun käyttömäärää noin puoleen vuotta aikaisemmasta.

Puuta kului energiantuotantoon eniten niiden metsäkeskusten alueilla, joissa on runsaasti metsäteollisuutta. Merkittävintä käyttö oli Kaakkois-Suomessa, missä poltettiin lähes kolmannes kuoresta ja viidennes kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Puupolttoaineiden käyttö väheni Etelärannikkoa, Lappia ja Kainuuta lukuunottamatta kaikkien metsäkeskusten alueella. Suhteellisesti eniten käyttö väheni Pohjanmaalla.

Metsähake

Metsähaketta poltettiin vuonna 2007 lämpö- ja voimalaitoksissa 2,7 milj. m³, 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Koko 2000-luvun kestänyt ripeä metsähakkeen käytön kasvu notkahti nyt alaspäin ensimmäistä kertaa.

Pääsyy metsähakkeen, samoin kuin muidenkin kiinteiden puupolttoaineiden käytön vähenemiseen, oli päästöoikeuksien hintojen voimakas lasku vuonna 2007. Ensimmäisen päästökauppakauden lähestyessä loppuaan laitoksilla oli vielä päästöoikeuksia jäljellä, jolloin niiden hinnat putosivat lähes nollaan. Tällöin turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä ei aiheutunut lisäkustannuksia, mikä lisäsi etenkin turpeen polttoa. Metsähakkeen käyttö vähenikin juuri päästökaupan piiriin kuuluvissa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa viidenneksen, kun taas pelkästään lämmön tuotantoon käytetyissä laitoksissa se kasvoi. Suhteellisesti eniten metsähakkeen käyttö väheni Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Suurinta kulutus oli Keski-Suomessa.

Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään myös pientalojen lämmityksessä, vuosittain noin 0,4 milj m³. Yhdessä lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi vuonna 2007 kaikkiaan 3,0 milj. m³:iin. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 on tavoitteeksi asetettu 8-12 milj. m³ vuotuinen käyttö vuoteen 2015 mennessä.

Hakkuutähteet ovat edelleen metsähakkeen merkittävin raaka-aine: liki 60 prosenttia lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta valmistetaan avohakkuualueilta kerättävästä oksa- ja latvusmassasta. Eri raaka-aineista edellisvuoteen verrattuna kasvoi ainoastaan karsimattomasta pienpuusta tehdyn kokopuuhakkeen määrä. Kantojen ja juurakoiden käyttö väheni edellisvuodesta kolmanneksen.

Puupelletit

Vuonna 2007 Suomessa tuotettiin puupellettejä 326 000 tonnia, neljännes enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka puupellettien kotimainen kulutus lisääntyi yli 30 prosenttia edellisvuodesta, pääosa pellettituotannosta viedään edelleen ulkomaille.

Puuenergia 2007

Tilastokeskuksen Energiaennakon mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2007 oli 411 TWh (1 481 petajoulea) eli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Puun energiakäyttö väheni edellisvuodesta 3 prosenttia. Väheneminen kohdistui erityisesti lämpö- ja voimalaitosten käyttämiin kiinteisiin puupolttoaineisiin. Muiden puupolttoaineiden käyttö sen sijaan pysyi lähes ennallaan. Tilastokeskuksen Energiaennakon tietojen perusteella Metla arvioi vuonna 2007 nestemäisiä puupolttoaineita käytetyn 43 TWh ja kiinteitä 39 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista kului lämpö- ja voimalaitoksissa 25 TWh ja pientalokiinteistöissä 14 TWh. Puupolttoaineita käytettiin kaikkiaan 83 TWh, viidennes energian kokonaiskulutuksesta. Puupolttoaineet ovat Suomessa toiseksi merkittävin energialähde öljytuotteiden jälkeen.

Kuva 1. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2007 ja Kuva 2. Metsähakkeen kokonaiskäyttö 2000-2007


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte