METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2008, 14.4.2008

Puukauppa, maaliskuu 2008

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupan määrät puolittuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yksityismetsien puukaupan määrä jäi 4,6 miljoonaan kuutiometriin tammi-maaliskuussa. Määrä oli 53 prosenttia edellisvuotta pienempi, ja eniten supistuivat kuusi- ja mäntytukin ostomäärät. Pystykauppojen puumäärät romahtivat alle kolmannekseen edellisvuodesta, sitä vastoin hankintapuun määrät hieman kasvoivat. Puukaupan rakenne oli erittäin poikkeuksellinen: hankintakauppojen osuus nousi lähes puoleen koko yksityismetsien puukaupasta (vuosi sitten 21 %).

Yksityismetsien puukauppaa on käyty säästöliekillä koko alkuvuoden ajan. Tammi-maaliskuussa teollisuuden puun ostomäärä jäi 4,6 miljoonaan kuutiometriin, kun vuotta aiemmin puuta tuli markkinoille yli kaksinkertainen määrä (9,8 milj. m³). Havutukin kantohinnat ovat laskeneet yli 20 prosenttia viime kesän huippunoteerauksista, mikä yhdessä sahojen vaikeutuneen markkinatilanteen kanssa on hiljentänyt tukkikauppaa. Kysynnän painopiste onkin siirtynyt kuitupuuhun.

Pystykauppojen puumäärät romahtivat tammi-maaliskuussa alle kolmannekseen edellisvuodesta, ja eniten supistuivat kuusitukin (-78 %) ja mäntytukin (-71 %) ostot. Hankintakauppojen puumäärä oli 5 prosenttia edellisvuotta suurempi, ja lisäostot kohdistuivat kuitupuuhun. Koivukuitua ostettiin hankintakaupoilla 30 prosenttia ja mäntykuitua 8 prosenttia edellisvuotta enemmän, kuusikuitupuun ostot vähenivät prosentin verran. Kokonaisuutena hankintakauppojen osuus nousi peräti 47 prosenttiin yksityismetsien puukaupasta, kun vuosi sitten hankintakauppoja oli vain viidennes koko puumäärästä.

Myöskään maaliskuussa puukaupassa ei näkynyt vilkastumisen merkkejä, ja teollisuuden ostot jäivät 1,1 miljoonaan kuutiometriin (-54 % edellisvuodesta). Maaliskuun 2008 keskimääräinen koko maan kantohintataso oli sama kuin vuosi sitten. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin maaliskuun pystykaupoissa noin 57 euroa kuutiometriltä. Kuusitukin koko maan keskihinta oli 3 prosenttia ja mäntytukin prosentin alempi kuin vuosi sitten. Havutukkien kantohinnan lasku edelliskuusta näytti kuitenkin pysähtyneen. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin 8 prosenttia korkeampia kantohintoja kuin vuotta aiemmin. Kuusikuitupuun keskihinta sitä vastoin aleni 3 prosenttia.

Kuitupuun kysynnän vahvistuminen näkyi selvemmin hankintahintojen kehityksessä. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin maaliskuun hankintakaupoissa keskimäärin 35 euroa kuutiometriltä. Molempien hankintahinnat nousivat vuoden aikana lähes 30 prosenttia (7 eur/m³). Kuusikuitupuu kallistui maltillisemmin (+16 %), ja tukilla hankintahintojen vuosinousut olivat puulajista riippuen 11-14 prosenttia.

Huhtikuun puolivälissä puumarkkinoilla ollaan edelleen odottavissa tunnelmissa, vaikka puukauppa onkin hieman vilkastunut: viikoilla 14-15 puuta kertyi yhteensä 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Epävarmuus ensiharvennusten mahdollisesta verovapaudesta on jarruttanut, paitsi harvennusleimikoiden markkinoille tuloa, myös koko puukauppaa. Teollisuuden puuntarve säilyy kuitenkin korkeana tänäkin vuonna, ja tämä edellyttäisi puukaupan tuntuvaa vilkastumista jo lähiviikkoina. Kysyntä kohdistuu nyt kelirikko- ja kesäkorjuukelpoisiin leimikoihin. Hankintakaupoissa etenkin mänty- ja koivukuitupuulla on poikkeuksellisen hyvä markkinatilanne.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte