METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2008, 18.4.2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta korkeampi

Kantohinnat nousivat viime vuonna reaalisesti keskimäärin 24 prosenttia edellisvuodesta. Mänty- ja kuusitukin hinnoissa nousua oli yli 30 prosenttia. Reaaliset kantohinnat kohosivat eniten Pohjois-Suomen metsäkeskusten alueilla.

Sekä markkinahakkuissa että yksityismetsien puukaupoissa yllettiin ennätystasolle vuonna 2007. Puukaupan määrissä suhdannehuippu ajoittui kesäkuuhun, mutta loppuvuotta kohden markkinat hiipuivat havutukkien kantohintojen laskiessa. Teollisuuden puun ostomäärä - 40,5 miljoonaa kuutiometriä - oli neljänneksen edellisvuotta suurempi. Vuonna 2007 reaaliset kantohinnat nousivat keskimäärin 24 prosenttia korkeammiksi kuin vuotta aiemmin. Nimellishinnoilla mitaten kantohintojen vuosikeskiarvo nousi 25 prosenttia. Edellisessä kantohintojen suhdannehuipussa reaalihinnat olivat keskimäärin 14 prosenttia alempia kuin vuonna 2007.

Reaalihintatason huikea nousuvauhti selittyy pääosin mänty- ja kuusitukin hintakehityksellä. Vuositasolla tarkastellen mäntytukin kantohinnat nousivat reaalisesti 32 prosenttia ja kuusitukin kantohinnat 31 prosenttia edellisvuodesta. Havutukkien nouseva hintakehitys kuitenkin taittui kesä-heinäkuun vaiheessa, ja loppuvuodesta havutukista maksettiin noin 10 euroa kesän huippunoteerauksia vähemmän. Koivutukki kallistui havutukkeja maltillisemmin vuosinousun jäädessä 8 prosenttiin.

Kuitupuun kantohinnat ovat reaalisesti alentuneet vuodesta 2003 alkaen, mutta viime vuonna suunta muuttui. Mäntykuitupuu kallistui 21 prosenttia ja koivukuitupuu lähes yhtä paljon eli 19 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Kuusikuitupuulla nousua oli reaalisesti 9 prosenttia. Kuitupuun reaaliset kantohinnat jäivät kuitenkin 2-6 prosenttia vuoden 2000 tason alapuolelle.

Reaalinen kantohintataso nousi viime vuonna yli 20 prosenttia kaikkien metsäkeskusten alueilla. Hintojen nousu oli suurinta Pohjois-Suomessa, mikä tasoitti kantohintojen alueellisia eroja. Eniten - 33 prosenttia - kantohinnat kohosivat Lapissa. Myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksissa päästiin yli 30 prosentin reaalisiin vuosinousuihin. Vähiten eli 21 prosenttia keskimääräinen kantohintataso nousi Lounais-Suomessa, ja alle 22 prosentin jäätiin myös Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilla.

Nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu)
kantohintataso 1995–2007
  Nimellinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
Reaalinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
1995 109 109
1996 112 2,4 110 0,9
1997 118 5,5 116 5,3
1998 121 2,9 122 5,5
1999 121 –0,2 123 0,4
2000 126 4,2 120 –2,2
2001 122 –3,3 117 –2,5
2002 124 2,0 120 2,6
2003 122 –2,1 119 –1,1
2004 118 –3,2 115 –3,0
2005 119 1,0 112 –2,2
2006 127 7,1 114 1,8
2007 160 25,3 142 23,9
(1/1995=100)

 

 Kuva 1. Puun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1987-2007 ja Kuva 2 Yksityismetsien puukauppojen nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu) kantohintataso 1987-2007 (1/1987=100)


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte