METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2008, 22.4.2008

Kantorahatulot 2007

Toimittaja: Esa Uotila

Bruttokantorahatulot suuremmat kuin koskaan aikaisemmin

Kantohintojen ja hakkuumäärien nousu kasvatti bruttokantorahatulot 2,5 miljardiin euroon vuonna 2007. Tulot kasvoivat reaalisesti yli 40 prosenttia edellisvuodesta. Tukkipuun osuus tuloista nousi kolmeen neljäsosaan.

Kotimaisen puun kysyntä lisääntyi selvästi edellisvuodesta ja yksityismetsissä puukauppoja tehtiin puukauppatilaston mukaan ennätykselliset 40,5 miljoonaa kuutiometriä, missä nousua oli neljännes edellisvuodesta. Havusahatavaran vientihinnat nousivat kesästä 2006 kesään 2007 noin 30 prosentilla, mikä näkyi havutukkipuun kysynnän voimakkaana lisääntymisenä ja yli 30 prosentin hinnan nousuna vuositasolla. Myös muiden puutavaralajien hinnat olivat selvässä nousussa. Teollisuuden puuntarve pysyi korkeana ja markkinahakkuut nousivat 58 miljoonaan kuutiometriin eli korkeammiksi kuin koskaan aikaisemmin. Myös yksityismetsien hakkuut nousivat parin edellisen vuoden notkahduksesta ja olivat yli 46 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kuitenkin vielä 1-1,5 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin huippuvuosina 1997–2000.

Kantohintojen nousu yhdessä ennätyksellisten hakkuiden kanssa nostivat bruttokantorahatulot 2,5 miljardiin euroon, mikä on selvästi korkein tulos vuodesta 1965 alkaneen tilastoinnin historiassa. Nousua edellisvuodesta oli reaalisesti 41 prosenttia. Havutukkipuiden suuri hinnannousu nosti tukkipuusta saatujen tulojen osuuden 76 prosenttiin bruttokantorahatuloista eli 5 prosenttiyksikköä korkeammiksi kuin edellisvuonna. Mäntytukkipuun hyvä kysyntä nosti sen osuuden tuloista 33 prosenttiin (+ 3 % -yks.).

Yksityismetsistä saadut bruttokantorahatulot nousivat 2,1 miljardiin euroon eli nousua oli edellisen vuoden aallonpohjasta reaalisesti 45 prosenttia. Pystykauppojen osuus tuloista nousi 85 prosenttiin ja hankintahakkuiden laski 9 prosenttiin. Loput tuloista oli laskennallisia ja perustui metsänomistajien omaan käyttöön ottaman puutavaran määrää selvittäneisiin tutkimuksiin. Metsäteollisuuden (ml. metsäomaisuuden hoitoyhtiöt) kantorahatulot jatkoivat nousuaan ja olivat yli 240 miljoonaan euroa. Metsähallituksen bruttokantorahatulot olivat yli 180 miljoonaa euroa ja nousua edellisvuodesta oli reaalisesti lähes kolmannes. Yksityismetsien osuus tuloista oli 83 prosenttia.

Bruttokantorahatulot nousivat kaikissa metsäkeskuksissa. Yli 45 prosenttia nousua oli Lapin, Kainuun, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan metsäkeskuksissa. Alle 35 prosenttiin nousu jäi Ahvenanmaalla sekä Rannikon ja Lounais-Suomen metsäkeskuksissa. Eniten tuloja saatiin Etelä-Savossa (284 milj. €), Häme-Uudellamaalla (257 milj. €) ja Keski-Suomessa (250 milj. €).

Yksityismetsien bruttokantorahatulot nousivat kaikissa metsäkeskuksissa. Suurinta suhteellinen kasvu oli Kainuussa (67 %) ja Pohjois-Karjalassa (65 %) ja pienimmäksi se jäi Rannikon metsäkeskuksen alueella. Muiden kuin yksityismetsien tulojen kannalta merkittävistä metsäkeskuksista metsäteollisuuden tulot lisääntyivät erityisesti Kainuun metsäkeskuksessa ja Metsähallituksen koko Pohjois-Suomessa.

Yksityismetsien hehtaarikohtaiset tulot ampaisivat yli 150 euroon hehtaarilta vuonna 2007. Metsäteollisuuden tulot jatkoivat nousuaan ja olivat yli 130 euroa hehtaarilta eli yli kaksi kertaa korkeammat kuin 2000-luvun alkupuolella. Myös Metsähallituksella tulot nousivat ja olivat 35 euroa hehtaarilta, mikä on noin 10 euroa enemmän kuin 2000-luvun alkupuolella keskimäärin.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/tilasto/ > Metsätalouden kannattavuus) tammi-helmikuussa ja lopulliset tiedot metsätilastotiedotteessa ja Metinfossa metsäkeskuksittaisten kantohintatietojen ilmestymisen jälkeen huhtikuussa.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte