METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 877, 27.7.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti palasi normaalitasolleen 12,5 miljardiin euroon vuonna 2006 – Puun tuonti ylsi vähenemisestään huolimatta kaikkien aikojen toiseksi suurimpaan määrään, 20 miljoonaan kuutiometriin

Puu

Vuonna 2006 puun tuonti ylsi 20,0 miljoonaan kuutiometriin jääden kuitenkin 7 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Vaikka viisi vuotta jatkunut puun tuontiennätysten sarja katkesi, tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi suurin. Puun tuonnin supistuminen johtui männyn ja kuusen tuonnin vähenemisestä. Koivun tuonti pysyi lähes ennallaan – koivutukkia tuotiin jopa kymmenyksen viimevuotista enemmän. Puun tuonti vastasi noin kahta viidesosaa metsäteollisuuden kotimaan metsistä hankkimasta puusta.

Puutavaralajeista Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta, jonka määrä ylsi 6,8 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta (2,7 milj. m³). Huomattava määrä puuta tuodaan rajan ylitse haketettuna (2,6 milj. m³). Hakkeesta 94 prosenttia oli tehty havupuusta.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Lukuunottamatta vuotta 1992 Venäläisen puun osuus tuonnista oli alhaisin Baltian maiden itsenäistymisen jälkeen. Latviasta tuotiin 1,5 ja Virosta 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Viimeisen viiden vuoden aikana puun tuonti Latviasta on lisääntynyt ja Virosta supistunut.

Suomesta vietiin puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2006. Vienti väheni hieman vuotta aiemmasta. Edellisvuoden tapaan kaksi kolmannesta määrästä vietiin Ruotsiin. Puolet viennistä oli mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2006 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo – 12,5 miljardia euroa – lisääntyi 16 prosentilla edellisvuodesta. Lisäys johtui lähinnä siitä, että vuonna 2005 käydyn paperiteollisuuden työtaistelun jälkeen sekä metsäteollisuuden tuotanto että vienti palasivat takaisin normaalitasolleen. Vuonna 2006 Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 20 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Metsäteollisuuden osuus viennistä on supistunut viiden viimeisen vuoden aikana vajaalla kuudella prosenttiyksiköllä.

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita eniten Saksaan (viennin arvo 2,2 mrd. €), jonka osuus metsäteollisuuden viennistä oli tavanomainen (18 %). Britannia oli toiseksi tärkein kauppakumppani (1,4 mrd. €), vaikka sen osuus metsäteollisuuden viennistä jatkoi vähentymistään 11 prosenttiin. Yhdysvaltoihin metsäteollisuustuotteita vietiin 0,9 miljardin euron arvosta, ja sen osuus metsäteollisuuden viennistä on säilynyt viime vuodet 7 prosentissa.

Edellisvuoden tapaan Britannia oli tärkein kauppakumppani puutuoteteollisuuden tuotteissa ennen Japania ja Saksaa. Massoja vietiin eniten Saksaan ja Ruotsiin, paperia Saksaan ja Britanniaan sekä kartonkia Saksaan ja Espanjaan.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,4 miljardin euron arvosta vuonna 2006. Tästä 28 prosenttia tuli Ruotsista.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte