METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 889, 5.11.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Sahatavaran vientihinta epätavallisen korkealla

Puu

Elokuussa Suomeen tuotiin puuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Kuluvan vuoden kuukausista vain kesä- ja heinäkuussa maahamme tuotiin tätä enemmän puuta. Elokuussa tuodusta puusta kaksi kolmasosaa oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun osuus tuontimäärästä on ennen kuluvaa vuotta ollut yleensä noin neljä viidesosaa.

Tuontipuun reaalihinnat jatkoivat jyrkkää nousuaan elokuussa. Koivukuitupuun hinta rajalla oli keskimäärin 53,4 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuu maksoi 56,4 ja mäntykuitupuu 58,4 euroa kuutiometriltä. Tuontipuun hintojen kohoaminen käynnistyi vuodenvaihteessa.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi-elokuussa jäi 11,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Puuta tuotiin etupäässä massateollisuuden tarpeisiin, sillä tuonnista vajaat neljä viidesosaa oli kuitupuuta tai haketta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita tammi-elokuussa 8,3 miljardin euron arvosta. Niiden viennin arvo kasvoi hieman edellisvuodesta (+2 %). Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo supistui 2 prosentilla, mutta puutuoteteollisuuden kasvoi peräti 15 prosentilla.

Puutuoteteollisuuden viennin arvon kasvua siivitti sahatavaran vientihintojen edelleen jatkunut jyrkkä nousu. Mäntysahatavarasta maksettiin elokuussa keskimäärin 253 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarastakin 231 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran hyvä kysyntä ja ajoittainen tarjonnan niukkuus ovat johtaneet epätavallisen suureen sahatavaran hinnan nousuun. Papereista maksettu hinta oli sen sijaan edelleen varsin alhainen. Paperin heikon hintakehityksen taustalla on alalla vallitseva ylikapasiteetti, joka on pitänyt hinnat alhaalla, vaikka paperin kulutus onkin Euroopassa lisääntynyt.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Reaalihinnat.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte