METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 880, 10.8.2007

Puukauppa, heinäkuu 2007

Toimittaja: Martti Aarne

Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa

Puukauppaa käytiin heinäkuussakin ajankohtaan nähden reipasta tahtia, mutta kantohintojen nousu näytti pysähtyneen. Vielä kesäkuussa kantohinnat nousivat keskimäärin 7 prosenttia edelliskuukaudesta, mutta heinäkuussa keskimääräinen kantohintataso jäi prosentin alemmaksi kuin kesäkuussa. Laskua oli kaikkien kuitupuiden kantohinnoissa (1-4 %), sitä vastoin mänty- ja kuusitukin kantohinnat säilyivät edelleen kesäkuun huippulukemissa. Vanerikoivu kallistui vajaan prosentin kesäkuuhun verrattuna.

Mäntytukista maksettiin heinäkuun pystykaupoissa noin 72 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 74 euroa. Sahateollisuuden korkeasuhdanne näkyy puun hintakehityksessä: sekä mänty- että kuusitukki ovat kallistuneet vuoden aikana yli 50 prosenttia, noin 25 euroa kuutiometriltä. Myös kuitupuun kysyntä on vahvistunut, ja kuitupuusta maksettiin heinäkuussa 13-30 enemmän kuin vuosi sitten. Kokonaisuutena heinäkuun 2007 kantohintataso oli 40 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Myös hankintahinnoissa korotukset ovat painottuneet havutukkiin. Hankintahinnat nousivat vuoden aikana keskimäärin 38 prosenttia. Kantohinnoista poiketen mänty- ja kuusitukin hankintahinnat vahvistuivat vielä heinäkuussakin.

Yksityismetsien puuta tuli heinäkuussa markkinoille 2,3 miljoonaa kuutiometriä eli miljoona kuutiometriä enemmän kuin vuosi sitten. Vuosina 1997-2006 puukaupan määrä oli heinäkuussa keskimäärin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Elokuun ensimmäisellä viikolla teollisuden viikko-ostot nousivat 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Tästä vuodesta on tulossa ennätysvilkas kotimaan puumarkkinoilla. Teollisuuden puun ostomäärä tammi-heinäkuussa - 24,8 miljoonaa kuutiometriä - oli lähes kaksinkertainen vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna. Mäntytukin ostot kasvoivat edellisvuodesta 135 prosenttia ja kuusitukinkin ostomäärä lähes kaksinkertaistui.

Lähiviikkojen hintakehitys osoittaa, jäikö puun hintojen nousun tasaantuminen tilapäiseksi vai merkitseekö se hintojen korjausliikettä alaspäin. Eräät metsäteollisuusyritykset ovat ilmoittaneet tukin hintojen laskusta ja tarkistuksista myös kuitupuun hinnoitteluun. Puun kysyntä yksityismetsistä jatkuu vahvana syksylläkin, ja kysyntää on tukkien lisäksi myös harvennushakkuiden kuitupuulle. Osasyynä on puun tuonnin merkittävä väheneminen: tammi-toukokuun tuontimäärä oli 26 prosenttia edellisvuotista pienempi (ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 879).

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte