METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 863, 18.4.2007

Puukauppa, maaliskuu 2007

Toimittaja: Martti Aarne

Puun hintojen nousu kiihtyi

Yksityismetsien puukaupoissa maksetut kantohinnat nousevat edelleen voimakkaasti. Maaliskuun kantohintataso oli keskimäärin 3 prosenttia korkeampi kuin helmikuussa, ja mänty- ja kuusitukilla nousu oli peräti 4 prosentin luokkaa. Kiivas nousuvauhti jatkui huhtikuun alkupuolen puukaupoissa. Hankintahinnoissa korotukset jäivät maltillisemmiksi: maaliskuun hintataso oli keskimäärin reilun prosentin helmikuuta korkeampi.

Mänty- ja kuusitukin hintoja on vetänyt ylös sahateollisuuden poikkeuksellisen hyvä markkinatilanne. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta on vuoden aikana vahvistunut noin viidenneksen. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat kohosivat tätäkin enemmän, ja huhtikuun puolivälissä kuusitukin keskihinnat ylittivät jo 60 euron rajan Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja Kymi-Savon hinta-alueilla. Kuusitukki on maaliskuuhun 2006 verrattuna kallistunut keskimäärin 24 prosenttia eli 11,2 euroa kuutiometriltä. Mäntytukilla vastaava nousu oli 29 prosenttia (13,0 €/m³). Koivutukista maksettiin maaliskuussa 10 prosenttia (4,0 €/m³) enemmän kuin vuosi sitten.

Myös kaikilla kuitupuutavaralajeilla on hyvä kysyntä ja hinnat ovat viime kuukausina kohonneet. Eniten nousivat vuoden aikana mäntykuitupuun (+22 %) ja koivukuitupuun (+20 %) kantohinnat. Kuusikuitupuu kallistui 13 prosenttia.

Puukauppa käynnistyi tammikuussa erittäin vilkkaasti, mutta kevättä kohden ostotahti on hieman hiipunut. Maaliskuussa kauppaa käytiin tasaisesti 0,6 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla ja puuta kertyi kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuodesta). Tammi–maaliskuun 2007 kumulatiivinen ostomäärä – 9,8 miljoonaa kuutiometriä – nousi 56 prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden alussa puukauppa oli tosin tavanomaista hiljaisempaa metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä.

Hintatason vahvistuminen ja teollisuuden puunkäytön kasvu luovat edellytyksiä puukaupan jatkumiselle vilkkaana. Paras kysyntä on kesäkorjuukelpoisilla päätehakkuuleimikoilla, mutta aikaisemmista vuosista poiketen myös harvennushakkuiden kuitupuun markkinatilanne on hyvä. Toisaalta huonot korjuukelit ovat vaikeuttaneet teollisuuden puuhuoltoa ja johtaneet paikoitellen tuotannon rajoituksiin.

Puun vuosihinnat 2006 metsäkeskuksittain on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 860 (11.4.2007).

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte