METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 860, 11.4.2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain, vuosi 2006

Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia

Yksityismetsien puukauppojen reaalinen kantohintataso oli viime vuonna keskimäärin 1,1 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2005. Kolmena edellisvuonna kantohinnat reaalisesti laskivat. Nimellishinnoilla mitaten kantohintojen koko vuoden keskiarvo nousi keskimäärin 7,7 prosenttia. Edellinen hintojen suhdannehuippu oli vuonna 2000. Siihen verrattuna vuoden 2006 keskimääräinen kantohintataso oli nimellisesti 4 prosenttia korkeampi mutta reaalisesti tarkasteltuna 6 prosenttia alempi (kuva 2). Reaalihinnat on laskettu tukkuhintaindeksillä deflatoimalla.

Sahatavaran hyvä markkinatilanne vahvisti mänty- ja kuusitukin kysyntää ja niiden hinnat nousivat ennätystahtia vuonna 2006. Mäntytukin reaalinen koko vuoden keskikantohinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2005. Kuusitukin kantohinnassa nousua edellisvuodesta oli 3 prosenttia. Kuusitukin reaalihinta kipusi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen, sitä vastoin mäntytukilla kantohinta oli 5 prosenttia vuoden 2000 hintojen alapuolella. Koivutukin pystykaupoissa maksettiin keskimäärin prosentin verran vähemmän kuin vuonna 2005 (kuva 1).

Eri kuitupuutavaralajeissa reaaliset hintamuutokset vuodesta 2005 olivat alle prosentin luokkaa. Sitä edeltävinä vuosina kuitupuiden reaalihinnat putosivat tuntuvasti. Vuoden 2000 huippuun verrattuna vuoden 2006 kuitupuun keskihinnat olivat puulajista riippuen 11–20 prosenttia alemmat.

Reaalinen kantohintataso nousi viime vuonna lähes kaikkien metsäkeskusten alueilla. Hintojen nousu oli suurinta maan pohjoisosissa. Eniten – 6,5 prosenttia – kantohinnat kohosivat Kainuun metsäkeskuksen alueella. Yli 5 prosenttia edellisvuodesta kantohinnat nousivat myös Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskuksissa. Kolmen metsäkeskuksen alueella – Etelärannikolla, Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa – reaaliset kantohinnat laskivat edellisvuodesta, mutta lasku jäi alle prosenttiin.

Vuoden 2006 nimelliset bruttokantorahatulot nousivat 1,70 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta oli 5 prosenttia. Markkinahakkuiden 3 prosentin laskusta huolimatta mänty- ja kuusitukin vahva hintakehitys veti kantorahatulot kolmen vuoden alamäen jälkeen nousuun. Kasvu kohdistui yhtiöiden ja myös Metsähallituksen kantorahatuloihin, sitä vastoin yksityismetsistä saadut kantorahatulot (1,37 mrd. €) vähenivät 3 prosenttia.

Nimellinen ja reaalinen (tukkuhintaindeksillä korjattu)
kantohintataso 1995–2005
  Nimellinen
hintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
Reaalinen
kantohintaindeksi
Vuosi-        
muutos, %
1995 109 109
1996 111 1,7 110 1,1
1997 119 6,9 116 5,1
1998 123 3,4 122 5,4
1999 124 0,8 122 –0,1
2000 130 5,3 119 –2,4
2001 126 –2,9 116 –2,6
2002 129 2,0 119 2,6
2003 127 –1,4 118 –1,3
2004 124 –2,1 114 –3,3
2005 125 0,8 111 –2,2
2006 135 7,7 113 1,1
(1/1995=100)

 

 Kuva 1. Yksityismetsien reaaliset kantohinnat 1987–2006 ja Kuva 2 Yksityismetsien nimellisen ja reaalisen (tukkuhintaindeksillä korjatun) kantohintatason kehitys 1987–2006 (1/1987=100)


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte