METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 872, 14.6.2007

Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2006

Hakkuiden pinta-alat suurimmat sitten vuoden 1970

Metsänhoito- ja perusparannustöiden määrät

Vuonna 2006 metsänuudistamisala oli 146 000 hehtaaria, josta 89 000 hehtaaria istutettiin, 30 000 hehtaaria kylvettiin ja loput 27 000 hehtaaria uudistettiin luontaisesti. Työlajista riippuen 70–80 prosenttia uudistamistöistä tehtiin yksityismetsissä. Istutusalasta 69 prosenttia istutettiin kuusella, 27 prosenttia männyllä ja loput 4 prosenttia muilla puulajeilla. Lähes kaikki kylvöt tehtiin männyn siemenellä. Konekylvön osuus oli 73 prosenttia. Edellisellä kymmenvuotisjaksolla luontaisen uudistamisen ala oli suurimmillaan vuonna 1997 (65 000 ha), minkä jälkeen ala on vähentynyt tasaisesti. Maanmuokkauksessa mätästysalan kasvu korvasi äestys- ja laikutusalojen pienenemistä, joten kokonaisala (122 000 ha) kasvoi hieman edellisvuodesta.

Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin 218 000 hehtaaria, josta 62 prosenttia luokiteltiin taimikonhoidoksi, 36 prosenttia nuoren metsän kunnostukseksi ja loput 3 prosenttia reikäperkaukseksi. Yksityismetsissä taimikonhoidon pinta-ala kasvoi 15 000 hehtaaria, mutta nuoren metsän kunnostus väheni 4 000 hehtaaria. Kun metsäteollisuuden ja valtion metsissä taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen yhteisalat vähenivät, säilyi näiden työlajien yhteispinta-ala edellisvuoden tasossa.

Ojia kunnostettiin 72 000 hehtaarin alalla ja yli 80 prosenttia kunnostuksista tehtiin yksityismetsissä. Edellisellä kymmenvuotisjaksolla ojien kunnostusala on ollut keskimäärin 75 000 ha. Uusia metsäteitä rakennettiin 793 kilometriä, josta määrästä yli puolet tehtiin yksityismetsiin. Metsäteiden perusparannus kasvoi edellisvuodesta 14 prosentilla 2 467 kilometriin. Teiden perusparannus lisääntyi sekä yksityisten että valtion metsissä. Vuoden 2006 metsänlannoituksissa kasvatuslannoitusten ala (15 000 ha) oli terveyslannoitusten alaa (11 000 ha) suurempi.

Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset

Metsänhoito- ja perusparannustöihin käytettiin vuonna 2006 noin 235 miljoonaa euroa. Nimelliskustannuksina summa oli 13 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 6%), mutta tukkuhintaindeksillä deflatoituina reaalikustannuksina vain noin 2 miljoonaa euroa enemmän (+ 1%). Lähes kaikki lisäpanostus tapahtui yksityismetsissä, joissa käytettiin metsänhoito- ja perusparannustöihin lähes 179 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden ja valtion kustannukset olivat 23 ja 33 miljoonaa euroa.

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus nielivät kokonaispanostuksesta eniten eli noin kolmanneksen (73 milj. €). Noin neljännes (58 milj. €) kului metsänviljelytöissä ja panostus oli edellisvuoden suuruinen. Lähes viidennes (40 milj. €) kuluista kohdistui metsäteiden rakentamiseen, perusparannukseen ja kunnossapitoon. Summa kasvoi 7 miljoonaa euroa edellisvuodesta, ja varsinkin valtion organisaatioiden lisäpanostus oli huomattava, 7,5 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon.

Valtion tuki yksityismetsien puuntuotantoon oli 61 miljoonaa euroa, josta summasta 53 miljoonaa euroa käytettiin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Juurikäävän torjuntaa tuettiin 3 miljoonalla eurolla ja energiapuun korjuuta ja haketusta lähes 6 miljoonalla eurolla. Aiempien vuosien tavoin runsaat kolme neljännestä valtion tuesta käytettiin töiden toteutukseen ja vajaa neljännes töiden suunnitteluun ja työnjohtoon..

Hakkuupinta-alat

Vuoden 2006 hakkuiden pinta-ala oli 619 000 hehtaaria, josta alasta kasvatushakkuita oli 71 prosenttia ja uudistushakkuita 28 prosenttia. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi edellisvuodesta viidenneksen ja oli 15 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa suurempi. Yksityismetsien kasvatushakkuiden pinta-ala lisääntyi noin neljänneksen ollen lähes 350 000 hehtaaria, mutta uudistushakkuuala kasvoi vain noin kymmenellä prosentilla. Hakatusta puumäärästä arviolta kolmannes kertyi kasvatushakkuista ja kaksi kolmannesta uudistushakkuista. Tämän tilaston hakkuutiedot perustuvat yksityismetsien osalta metsänkäyttöilmoituksiin ja hakkuumääräksi saatiin noin 41 miljoonaa kuutiometriä. Markkinahakkuutilaston mukaan hakkuumäärät jäivät yksityismetsissä kuitenkin 39 miljoonan kuutiometriin, ks. tarkemmin Metsätilastotiedote 857 ”Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2006"

Kuvat

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte