METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 861, 11.4.2007

Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2006

Toimittaja: Esa Uotila

Yksityismetsien bruttokantorahatulot pienimmät 10 vuoteen

Metsäverotuksen siirtymäkauden loppumisen tiedettiin tuovan oman epävarmuutensa puumarkkinoiden toimivuudelle vuonna 2006. Alkuvuonna puukauppa yksityismetsissä kävi nihkeästi, joten teollisuus lisäsi hakkuita hallinnassaan olevissa metsissä. Keväällä alkanut puun hinnan nousu piristi yksityismetsien puukauppaa selvästi loppuvuonna, mutta lämmin ja sateinen sää haittasi puunkorjuuta. Säät hankaloittivat puun saatavuutta myös Venäjällä, mikä yhdessä puun kovan kysynnän kanssa lisäsi entisestään paineita kotimaan puumarkkinoilla. Vuoden kuluessa lähinnä Keski-Euroopan sahatavaran kysynnän ja hintojen nousun seurauksena havutukkien kantohinnat nousivat rajusti; mänty 22 ja kuusi 16 prosenttia. Myös kuitupuutavaralajien hinnat nousivat 10–14 prosenttia.

Kaikkien metsäomistajaryhmien yhteenlasketut bruttokantorahatulot pysyivät runsaassa 1,7 miljardissa eurossa, sillä yksityismetsien tulojen laskun korvasi metsäteollisuuden tulojen lisääntyminen. Tulot alenivat reaalisesti 1 prosentin. Tukkipuutavaran osuus bruttokantorahatuloista oli 71 prosenttia eli prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Mäntytukin osuus tuloista nousi 30 ja kuusitukin laski 38 prosenttiin.

Yksityismetsissä tulot jäivät 1,37 miljardiin euroon, missä oli tukkuhintaindeksillä deflatoituna pudotusta 8 prosenttia edellisvuodesta. Nimellishinnoin pudotus jäi 3 prosenttiin. Pystykauppatulojen osuus nousi 80 prosenttiin, hankintahakkuiden laski 12 prosenttiin ja loput tuloista saatiin omaan käyttöön otetusta puutavarasta. Metsäteollisuuden (ml. metsäomaisuudenhoitoyhtiöt) reaaliset kantorahatulot nousivat 82 prosenttia eli lähes 200 miljoonaan euroon. Metsähallituksen bruttokantorahatulot nousivat 15 prosentilla 135 miljoonaan euroon. Yksityismetsien osuus tuloista putosi 80 prosenttiin ja Metsäteollisuuden nousi 12 prosenttiin, selvästi yli Metsähallituksen osuuden (8 %).

Bruttokantorahatulojen kokonaismäärä nousi kuudessa ja laski seitsemässä metsäkeskuksessa. Suurinta tulojen reaalinen nousu oli Häme-Uudellamaalla (8 %) ja Kainuussa (7 %). Tulot alenivat selvimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa, molemmissa 11 prosenttia. Eniten tuloja saatiin Etelä-Savossa (197 milj. €), Häme-Uudellamaalla (181 milj. €) ja Keski-Suomessa (177 milj. €).

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot nousivat Häme-Uudellamaalla (3 %), mutta laskivat kaikissa muissa metsäkeskuksissa. Suurinta pudotus oli Kainuussa (27 %) ja Lapissa (23 %). Teollisuuden bruttokantorahatulot laskivat vain Lapissa. Metsäteollisuus sai noin viidesosan tuloistaan (37 milj. €) Pohjois-Karjalasta ja seuraavaksi tärkeimmät metsäkeskusalueet olivat Keski-Suomi ja Pohjois-Savo. Näiden kolmen metsäkeskuksen osuus teollisuuden bruttokantorahatuloista oli lähes puolet.

Vuonna 2006 korkeimmat hehtaarikohtaiset bruttokantorahatulot olivat metsäteollisuudella (109 €). Se ohitti yksityismetsätalouden (103 €/ha) ensimmäisen kerran sitten 1990–luvun alun laman. Metsähallituksen bruttokantorahatulot olivat 26 euroa hehtaarilta eli euron enemmän kuin 10 edellisen vuoden tulojen keskiarvo reaalisena.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/tilasto/ > Metsätalouden kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot metsätilastotiedotteessa ja Metinfossa metsäkeskuksittaisten kantohintatietojen ilmestymisen jälkeen huhtikuussa. Ahvenanmaan lopulliset tiedot saadaan kuitenkin vasta touko–kesäkuussa.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte