METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 857, 16.3.2007

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2006

Toimittajat: Yrjö Sevola ja Veli Suihkonen

Vuoden 2006 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä

Vuonna 2006 markkinapuun hakkuut, 50,8 miljoonan kuutiometriä, laskivat edellisvuodesta kolme prosenttia. Kun puun tuontikin laski 7 prosenttia, vaikka metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 11 prosenttia, metsäteollisuuden hakatun puun varastot pienenivät kolmanneksen vuoden aikana.

Tukkipuun hakkuut olivat 23,7 ja kuitupuun 27,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut laskivat edellisvuodesta kolme ja kuitupuun hakkuut neljä prosenttia. Yksittäisistä puutavaralajeista suurimmat kertymät olivat kuusitukilla ja mäntykuitupuulla, 12,6 ja 12,2 miljoonaa kuutiometriä vastaavasti.

Yksityismetsien hakkuut, 39,4 miljoonaa kuutiometriä, merkitsivät 77 prosentin osuutta kotimaisen teollisuuspuun hankinnasta. Se on tavallista vähemmän. Kun tuontipuu otetaan huomioon, yksityismetsien puun osuus puunhankinnasta oli 56 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut pienenivät edellisvuodesta 4,8 miljoonaa kuutiota.

Yksityinen metsänomistaja myy puunsa yleensä pystyyn, ja ostaja organisoi korjuun. Pystykauppaleimikoista kertyi puuta 32,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsänomistajien organisoimista tai itse tehdyistä hankintahakkuista kertyi 6,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 1,5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisvuonna. Hankintahakkuiden osuus yksityismetsien hakkuista oli 17 prosenttia. Alueista erottuu Etelärannikko, jossa hankintapuun osuus oli 55 prosenttia. Vaihtelun toisella laidalla ovat Keski-Suomen ja Häme-Uusimaan metsäkeskusten alueet, joissa hankintapuun osuus jäi noin 10 prosenttiin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vaihtelevat tavallisesti suhdanteiden mukaan. Vuonna 2006 hakkuut olivat poikkeuksellisen isot, 6,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 70 prosenttia edellisvuotista enemmän. Yhtä suuria hakkuita oli edellisen kerran 1950-luvulla. Metsähallitus hakkaa tasaisesti vuodesta toiseen, vuonna 2006 5,0 miljoonaa kuutiometriä, jossa oli lisäystä 10 prosenttia edellisvuodesta.

Metsäkeskusten toimialueet ovat erikokoisia ja metsävaroiltaan erilaisia. Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savosta (5,4 milj. m³) ja Keski-Suomesta (5,0 milj. m³), mikä heijastelee niiden runsaita metsävaroja.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Muutkin hakkuut (lähinnä polttopuuta) käsittävä hakkuukertymä oli 56,9 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 45,5 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaispoistuma oli 65 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,0 prosenttia puuvarannosta. Puuston kasvu on noin 97 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 4,5 prosenttia.

Taulukko ja kuva 1
Kuvat 2 ja 3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte