METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 851, 26.1.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 4,3 miljoonaa kuutiometriä, yli viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta määrä laski 17 prosenttia. Suuri valtaosa, 82 prosenttia, hakatusta puusta oli yksityismetsistä (3,5 milj. m³); siitä hankintahakkuiden osuus oli poikkeuksellisen pieni, 14 prosenttia. Joulukuun hakkuumäärä oli pienempi kuin minään muuna vuonna edeltävällä 10-vuotiskaudella. Hankintahakkuut olivat lähes 50 prosenttia pienemmät kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,3 ja kuitupuun 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 13 prosenttia ja kuitupuun hakkuut peräti 31 prosenttia pienemmät. Erityisesti kuusi- ja lehtipuukuitua hakattiin edellisvuotta vähemmän. Todettakoon kuitenkin, että vertailukuukautena joulukuussa 2005 hakkuut olivat suurimmillaan 10 vuoteen. On ilmeistä, että puun kuljetuksia vaikeuttanut lauha alkutalvi on vaikuttanut joulukuun hakkuita alentavasti.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli joulukuun puolivälissä noin 4 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Vuoden 2006 markkinapuun hakkuut olivat yhteensä 50,9 miljoonaa kuutiometriä (ennakkoarvio), mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vastaava ennakkoarvio vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui sekä tukkipuuhun, jonka hakkuissa (24,0 milj. m³) oli kahden prosentin vähennys, että kuitupuuhun, jonka hakkuissa (26,8 milj. m³) oli kuuden prosentin vähennys. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna hakkuiden väheneminen edellisvuodesta kohdistui yksityismetsiin. Erityisesti yhtiöiden omien metsien hakkuut, mutta myös Metsähallituksen hakkuut nousivat edellisvuodesta. Kun massa- ja paperiteollisuudessa saavutettaneen tuotantoennätyksiä vuonna 2006, ja kasvua on myös puuteollisuudessa, on ilmeistä, että teollisuuden hakatun puun varastot ovat vuoden aikana voimakkaasti pienentyneet, kun puun tuontikin on ollut hieman vähäisempää kuin vuonna 2005.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) alkupuoliskon kertymä oli 25,3 miljoonaa kuutiometriä, 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukissa vähennystä oli 6, kuidussa 11 prosenttia. Pienenemiseltä välttyi vain mäntytukki. Hakkuiden pieneneminen kohdistui yksityismetsiin, erityisesti hankintahakkuisiin, kun taas yhtiöiden omien metsien ja Metsähallituksen hakkuissa oli kasvua edellisvuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte