METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 810, 10.3.2006

Puukauppa veromuodoittain 2005

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia yksityismetsien puusta vuonna 2005

Teollisuuden ostot yksityismetsistä veromuodoittain

Yksityismetsistä ostettiin vuonna 2005 puuta noin 29 miljoonaa kuutiometriä. Tästä puumäärästä tuli pinta-alaverotetuilta tiloilta 52 prosenttia eli lähes 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuus oli kuitenkin selvästi suurempi kuin tähän veromuotoon siirtymäkauden (1993-2005) alussa jääneiden tilojen osuus (38 %) yksityismetsien pinta-alasta.

Vuonna 1997 pinta-alaverotilojen osuus metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta oli 56 prosenttia. Seuraavina vuosina pinta-alaverotukseen jääneiden myymä määrä ja osuus pienenivät hieman, kunnes ne kasvoivat puukaupan yleisen piristymisen myötä vuonna 2002. Vuosina 2003 ja 2004 puumäärä kasvoi edelleen ja sen osuus yksityismetsien puukaupasta ylitti 60 prosenttia (taulukko 1).

Vuonna 2005 yksityismetsistä myytiin puuta 17 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Puunmyyntitulojen verotukseen jo siirtyneillä tiloilla puun määrä pysyi lähes ennallaan, mutta pinta-alaverotetuilla tiloilla puukauppa hiljeni peräti kolmasosan (kuva 1).

Vuosi 2005 oli metsäverotuksen siirtymäkauden viimeinen vuosi, jonka jälkeen kaikki metsänomistajat maksavat puunmyyntituloistaan pääomaveroa. Siirtymäkaudelle pinta-alaverotukseen jääneet metsänomistajat ennättivät myyntimäärien perusteella purkaa tilojensa hakkuusäästöjä melko hyvin. Näitä puukauppoja oli mahdollista tehdä vuoden 2005 loppuun asti, sillä myyjä pystyi pankkien tarjoamien rahoitusvaihtoehtojen avulla saamaan myöhemmin hakattavien leimikoiden kantorahatulot ennen vuodenvaihdetta.

Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan pinta-alaverotukseen jääneissä Etelä-Suomen metsissä on keskimäärin vähemmän puuta hehtaarilla kuin myyntitulojen verotukseen aikaisemmin siirtyneissä metsissä. Pinta-alaverotetuilta tiloiltakin löytyy kuitenkin vielä varsin runsaasti puuta ja hakkuumahdollisuuksia.

Ostot puutavaralajeittain

Vuonna 2005 pinta-alaverotiloilta ostettiin 54 prosenttia tukista ja 50 prosenttia kuitupuusta. Osuudet pienenivät edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttiyksikköä (taulukko 1). Pinta-alaverotettujen myymän tukkipuun määrä pieneni yli kolmasosan ja kuitupuun määrä yli neljäsosan edellisvuodesta. Puutavaralajeittain tarkasteltuna havutukkien kauppa hiipui 37 prosenttia ja koivutukin 22 prosenttia. Kuitupuussa kuusen määrä pieneni 34, männyn 25 ja koivun 20 prosenttia.

Myös myyntituloverotettujen havutukkien kauppa väheni edellisvuodesta, mäntytukin 12 ja kuusitukin 7 prosenttia. Koivutukin määrä sitävastoin kasvoi 16 prosenttia. Havukuitupuun myyntimäärät pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mutta koivukuitupuun kauppa kasvoi yli 10 prosenttia.

Pinta-alaverotettujen myymästä puusta oli vuonna 2005 tukkipuuta 47 ja myyntituloverotuksesta myydystä puusta 42 prosenttia.

Ostot kauppatavoittain ja alueittain

Yksityismetsistä ostettiin vuonna 2005 puuta pystykaupoilla lähes 23 miljoonaa kuutiometriä, hieman alle neljä viidesosaa metsäteollisuuden yksityismetsien ostoista.

Pystykauppapuusta tuli pinta-alaverotetuilta tiloilta 53 prosenttia. Alueittaiset erot olivat edellisten vuosien tapaan melko suuria: Häme-Uusimaan ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueilla pinta-alaverotetuilta ostettiin noin 40 prosenttia puusta; Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa osuus oli noin 70 prosenttia. Pinta-alaverotetuilta ostetun tukkipuun osuudet vaihtelivat koko maan pystykaupoissa koivutukin 49 prosentista mäntytukin 59 prosenttiin. Kuitupuulajeista ostettiin pinta-alaverotiloilta noin puolet. Myös puutavaralajeittaiset osuudet vaihtelivat huomattavan paljon alueittain (taulukko 2).

Vuoden 2005 hankintapuusta ostettiin pinta-alaverotiloilta hieman alle puolet, tukkipuusta 44 ja kuitupuusta 48 prosenttia. Etelärannikolla kaikesta hankintapuusta tuli pinta-alaverotetuilta ainoastaan 12 prosenttia, kun Kainuussa osuus oli peräti 70 prosenttia.


Tämä on viimeinen veromuodoittaista puukauppaa käsittelevä metsätilastotiedote.

Kuva 1


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte