METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 805, 7.2.2006

Yksityismetsätalouden kannattavuus

Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 2003 sekä alueittaiset katelaskelmat 2004 ja ennakkotieto 2005

Toimittaja: Esa Uotila

Hakkuumäärät pysyivät vakaina metsäverotuksen siirtymäkauden lopussa – kuitupuun osuuden lisääntyminen näkyi tulojen alenemisena

Yleistä

Metsäverotuksen siirtymäkauden (1993–2005) lopulla yksityismet-sien hakkuumäärät ovat pysyneet 45 miljoonan kuutiometrin tuntumassa viime vuotta lukuun ottamatta, jolloin metsäteollisuuden työtaistelu alensi puunkäyttöä ja hakkuut jäivät alle 44 miljoonaan kuutioon. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot jäivät vuonna 2004 alle 1,5 ja 2005 alle 1,4 miljardiin euroon. Vuonna 2005 bruttotulot olivat reaalisesti noin 350 miljoonaa euroa alemmat kuin huippuvuosina 1998 ja 2000.

Alueittaiset tilastoaineistot 2004 ja vuoden 2005 ennakkotiedot

Bruttokantorahatulot metsämaan hehtaaria kohti olivat vuonna 2004 keskimäärin 112 euroa. Reaalisesti laskua edellisvuodesta oli 3 prosenttia. Vuonna 2005 tulot laskivat ennakkotietojen mukaan 105 euroon hehtaarilta hakkumäärien pienennyttyä metsäteollisuuden työkiistan takia ja hakkuiden painottuessa edellisvuotta enemmän kuitupuuhun. Kuitupuun osuus hakkuumääristä oli 54 prosenttia, kun se edellisinä vuosina on ollut 50 prosentin tuntumassa. Bruttotulot laskivat yli 10 prosenttia viiden metsäkeskuksen alueella ja lisäystä oli vain Lapissa ja Ahvenenmaalla. Suuralueittain tulot olivat Länsi-Suomessa 128, Itä-Suomessa 143 ja Pohjois-Suomessa 44 euroa hehtaarilta.

Yksityismetsätalouden puuntuotannon kokonaiskustannukset pysyivät vuonna 2004 edellisvuoden tasolla ja olivat 21,5 €/ha. Vuonna 2005 kokonaiskustannukset olivat ennakkotietojen mukaan lähes 22 euroa hehtaarilta. Valtion puuntuotantoon myöntämien tukien määrä oli noin 4,5 euroa hehtaarilta.

Yksityismetsätalouden nettotulos oli vuonna 2004 ennen veroja keskimäärin 95 euroa hehtaarilta. Vuoden 2005 ennakkotietojen mukaan tulot laskivat 87 euroon hehtaarilta puunmyyttitulojen laskun ja kustannusten lievän nousun takia. Länsi-Suomessa tulot olivat 106, Itä-Suomessa 123 ja Pohjois-Suomessa 34 euroa hehtaarilta.

Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 2003

Yhteenveto maatilatalouden yritys- ja tulotilaston (MYTT) taustatekijöistä metsätalouden osalta on esitetty taulukossa 2.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte